Aa
各種靈賦皆為立己立人
1爾等當追求愛德、亦當志於靈賦;而靈賦之中、預言尚矣。
2何則、操方言者、14:2 「操方言者」謂因聖神之默示、能操從未學習之方言也。非與眾人語、乃與天主語也。心中雖言妙諦而他人則莫名其妙也。
3惟作先知之言、則所以覺眾;立人達人、勸人慰人、於是乎賴。
4作方言者立己、而作預言者立眾。
5吾固願爾等皆能操方言、顧吾尤望爾等能作預言。蓋操方言者、苟非自譯以裨會眾、則不若預言之為愈也。
6譬如吾來兄弟處、儘操方言、則於爾何益;必也授爾以啟示、傳爾以知識、覺爾以預言、警爾以教訓、斯有益矣。
7今夫簫與琴者、無生之物也;其聲律猶須釐然而不相混、不然將無以成音調。
8再如吹角、若發音含混不明、其誰復鼓舞精神、從事戰鬥耶?
9因此、爾操方言、亦必須加以闡明;不然、將何以使人曉然於爾之所言、是何異與西風作對話乎!
10世間容有如許方言、且各有其義,
11然吾若不識其所言之意義、則我之於彼如異邦、彼之於我如陌路耳。
12是故爾既有志於靈賦、則須以建立聖會為宗旨。
13操方言者、務須祈求繙譯之術、俾知如何譯述。
14蓋吾若以方言祈禱、則吾之心魂誠禱矣、而吾之理智則未受其益也。
15然則何如斯可?吾固欲以心魂頌禱、亦欲以理智頌禱也。吾固欲以心魂歌詠、亦欲以理智歌詠也。
16不然、爾若僅用心魂祝頌、則在無術者將莫明爾之所云、又何以應爾之稱謝而曰『心焉祝之』乎?
17爾之謝恩、固善矣、顧彼則未受惠也。
18感荷天主大德、吾所操方言、多於爾眾。
19然在集會時、吾無寧用理智說述五句教人之語、而不願用方言說千萬語也。
20兄弟、吾人對邪惡之事、宜若童蒙、一無所知;惟對於理智、則莫為童蒙、當作老成練達之人。
21載主言云:
『吾將用異舌異脣警告斯民;
雖然、其亦不我聽矣。』14:21 見先知意灑雅書第二十八章第十一節至第十二節。
22可知方言之為用、非所以警信者、乃所以警不信者;而預言非所以曉諭不信者、乃所以曉諭信者也。
23倘若全會同人、於聚集時、相約共操方言;其時適有無術或不信之人、亦來到會、不將謂爾等作夢囈耶?
24若同人共作預言、即來一不信或無術之人、亦將為爾眾所感化為爾眾所詰究、
25自覺心中隱念、昭然若揭、則必俯伏而頂禮天主、且自承天主之實與爾偕矣。14:25 見先知意灑雅書第四十五章第十四節。
26然則兄弟究應如何?爾等聚會時、各有貢獻、或以聖詠、或以教理、或以啟示、或以方言、或以繙譯;總之、亦在己立立人、己達達人而已矣。
27如有作方言者、以二人為限、多則三人、按次發言、且須有舌人為之繙譯。
28若無舌人、則在會中應守緘默、逕向自己及天主陳述可也。
29作預言者、亦以二三人為限、其餘皆應靜聽、以辯其真偽。
30設座中有人獲一啟示、則先發言者、即應停止發言。
31如此則井井有序、各人皆得預言、使同人均獲教益、咸蒙鼓勵。
32蓋先知之識、雖屬聖神所賦、而言默則由己耳。
33應知天主非紊亂之主、乃和平之主也。
34婦人在會中宜謹守緘默、不許發言、此乃諸聖教會之通則也。法有明誡、婦人固應順服男子也。14:34 見古經創世紀第三章第十六節。此節之譯文、稍有出入。呂譯新約為『婦女在集會中、要閉口不言。因為她們說話是不被准許的;她們乃要順服、正如律法所說的。』英譯Westminster Version亦如之。此譯本則如Spencer及Botte等譯本、為『婦人在會中宜謹守緘默、此乃諸聖會之通則也。法、有明訓、婦人固應順服男子也。』
35若欲有所學、可歸問其夫。婦人而在會中發言、實可羞也。
36夫天主之道、豈自爾中發源乎?抑僅傳至爾處乎?
37倘有人自以為先知、或富於靈賦、則應知吾茲所書者、乃為主之命令也。
38若並此而不知、則吾亦不之知矣。
39總之、望兄弟志於預言同時亦勿禁方言;
40惟一切務求井然有序無失體統耳。