Aa
說豫言愈於說方言
1當求仁、而慕神賜、最要者惟設教、
2人感於神、以言奧妙、而所言者、諸國方言、則聽者不知、蓋非與人言、乃與上帝言、
3設教者、是與人言、輔德、勸勉、安慰者也、
4言諸國方言者益己、設教者益會、
5吾願爾眾、言諸國方言、最要者設教、蓋設教、較之言諸國方言為大、如言諸國方言、則當自譯、使會獲益、
6兄弟乎、如我就爾、第言諸國方言、而不傳默示、智慧、預言、教訓、則何益哉、
以樂器設喻
7夫有聲無氣之物、如簫如琴、不正其音、焉知鼓吹者何與、
8如吹角而音無別、奚以備戰乎、
9舌音不明、焉知所言乎、無乃空言耶、
10世之方言固多、無不有其義、
11不識其義、則言者將以我為夷、我將以彼為夷矣、
12爾曹若求神賜、宜於益會之事求其多、
13言諸國方言者、宜求能譯、
14如用諸國方言祈禱、是第以心祈禱、而所言之意、無益於人、
15何則、以心祈禱、亦必使人明吾意、以心頌詩、亦必使人達吾意、
16若第以心祝謝、則蚩氓見之、不知云何、焉能和以心所願乎、
二者俱為使人獲益
17是祝謝雖誠善、而彼不獲益、
18我謝上帝、得言諸國方言、多於爾眾、
19但在會中、與其言諸國方言以萬者、寧言五語、使明吾意以訓眾、
20兄弟乎、論智勿效赤子、論惡可效赤子、論智當效成人、
21載在律法、主曰、雖以諸國方言、及異音諭斯民、其亦不聽我矣、
22於是以諸國方言為徵、非示信者、乃示不信者、以設教為徵、非示不信者、乃示信者、
施用各得其宜
23全會既集、如眾言諸國方言、有蚩氓及不信者入焉、豈不謂爾狂乎、
24如眾設教、有不信者、及蚩氓入焉、遂因以自責、因以自評、
25其心之隱微顯著、伏拜上帝、言上帝在爾中矣、
諸般恩賜會中宜如何用之
26兄弟乎、事當若何、爾既集、各人或頌詩、或教訓、或言諸國方言、或默示、或譯諸國方言、皆宜行之以輔德、
27如有言諸國方言、第二三人依次而言、一人譯之、
28若無人譯之、則言諸國方言者、宜緘默於會中、第以心籲上帝、可也、
29設教者亦二三人、餘則別其所言真偽、
30旁坐者得默示、初言者當緘默、
31然則設教者、當秩然有序、致眾學道、致眾安慰、
32設教者雖由神賜、而語默由己、
33上帝非令人亂、乃令人和、在聖徒諸會皆然、
婦女不宜在會中講道
34婦女在會宜默、不許言、務承順、如律法所命、
35婦女欲有所學、可歸問其夫、蓋婦女在會言者、恥也、
36上帝之道、由爾出乎、豈獨授爾乎、
37有設教者、或感於神者、必知我所書、為主之命矣、
38其不知者聽之、
會中諸事當以理行
39兄弟宜慕設教、莫禁言諸國方言、
40皆當秩然、合宜而行焉、