Aa
說預言愈於說方言
1宜趨愛、切慕神貺、其要者能預言也、
2言方言者、非與人言、乃與上帝言、因無人達之、惟以其心而言奧秘也、
3預言者乃與人言、建立獎勸安慰也、
4言方言者、建乎己、預言者、建乎會、
5我願爾眾言方言、尤願爾預言、蓋言方言者、若不譯之、使會建立、則預言者較之為大矣、
6兄弟乎、如我就爾、第言方言而不以啟示、知識、預言、教誨語爾、則何益哉、
以樂器設喻
7夫有聲無氣之物、如簫如琴、使不正其音、焉知所鼓吹者何歟、
8角聲無定、孰備戰乎、
9爾曹亦然、若舌不出易解之言、焉知所言乎、乃於空而言耳、
10世之方言固多、莫不有其義、
11若不識其義、則言者將以我為夷、我亦將以言者為夷矣、
12爾曹既慕神貺、宜求充溢以建乎會、
13故言方言者、宜求能譯、
二者俱為使人獲益
14如我以方言祈禱、是乃我心祈禱、而知識無所裨益、
15何則、我將以心祈禱、亦以知識祈禱、以心歌頌、亦以知識歌頌、
16否則、爾以心祝謝、蚩氓既不知云何、焉能依爾所謝而言阿們乎、
17是爾祝謝誠善、而他人無所建立、
18我謝上帝、我言方言、多於爾眾、
19但在會中、與其以方言言萬言、寧以知識言五言、以訓人也、○
施用各得其宜
20兄弟乎、於心志勿為孩提、於惡慝當為赤子、於心志則為成人、
21律載云、主曰、我以異邦之言、遠人之口諭斯民、亦不我聽、
22是以方言為徵、非於信者、乃於不信者、預言為徵、非於不信者、乃於信者、
23若全會既集、皆言方言、有蚩氓或不信者入、豈不謂爾狂乎、
24若皆預言、有不信者、或蚩氓入、則為眾所責、為眾所擬、
25其心之隱微顯露、即伏拜上帝、言上帝誠在爾中矣、○
諸般恩賜會中宜如何用之
26兄弟乎、是當若何、爾既集、或歌詩、或施教、或述啟示、或言方言、或譯方言、皆宜為建德而行、
27如有言方言者、宜二人、多則三人、依次而言、一人譯之、
28若無譯之者、則宜緘默於會中、第語諸己及上帝而已、
29預言者亦宜二三人、餘則辨別之、
30旁坐者若得啟示、先言者當緘默、
31蓋爾咸能依次預言、俾眾受教亦受勸、
32夫先知之靈、服於先知矣、
33蓋上帝非紊亂之上帝、乃和平之上帝、在聖徒諸會皆然、○
婦女不宜在會中發言
34婦女在會、宜緘默勿言、務宜承順、如律所云、
35若欲有所學、於家問其夫可也、蓋婦女言於會中、恥也、
36夫上帝之道、由爾出乎、抑獨授爾乎、○
37有自以為先知、或屬聖神者、當知我所書、乃主之命也、
38其不知者聽之、○
會中諸事當以理行
39是以兄弟當慕預言、亦勿禁言方言、
40惟凡事合宜、循序而行焉、