Aa
論何為信
1信則所望若既得、未見而可憑、
2古人若此、而得嘉許、
3吾惟信、知天地以上帝命而造、有形由無形而出、
4亞伯有信、獻祭與上帝、較該隱尤善、故上帝嘉其義、許其禮、是以亞伯雖沒、其言不朽、
5以諾有信、不死而接於天、為上帝所接、後人不復見之、未接之先、見悅於上帝、而獲嘉許、
無信不得蒙主喜悅
6苟不信、不能為上帝所悅、蓋謁上帝之人、必信有上帝、賞賚夫求之者、
引古列聖以證信果
7 挪亞得上帝默示未來之事、信而畏之、遂造方舟、以救其眷屬、於是挪亞罪此世、信而得稱義、
8亞伯拉罕有信、遵上帝命、出故鄉、至後所得之地、當出時、不知所往、
9為旅於上帝許賜之地、猶在異邦、以撒雅各亦蒙上帝所許、與亞伯拉罕各居於幕、
10俟上帝所建造鞏固之邑、
11撒拉有信、雖老、上帝賜之懷妊誕育、以為所許者言出惟行、
12是以一人血氣雖衰、生育蕃衍、如眾星之在天、猶海沙之無量、
13此皆有信、雖至沒、不得所許之福、第遙望欣喜以晉接、自謂於世若賓旅、
14如是者、明言其欲得土、
15彼若思所出之故鄉、則有轉機、
16然其所慕者於天有至樂之國、故上帝雖為彼上帝、而不以為恥、為之備邑、
17亞伯拉罕被試時有信、而獻子以撒於上帝、
18彼有嫡子一人、雖蒙上帝許、言出自以撒者為其苗裔、而亦獻之、
19自以為上帝能由死甦之、由是而觀、則謂其死而復生也可、
20以撒有信、論及未來之事、為雅各以掃祝嘏、
21雅各有信臨沒時、猶扶杖拜上帝、為約瑟之二子祝嘏、
22約瑟有信、臨終預言以色列民得離埃及、因命挈骸骨以歸、
23摩西生時、其父母有信、見子岐嶷、匿之三月、不畏王禁令、
24摩西長而有信不欲稱為法老女義子、
25願與上帝民、共受艱辛、不敢暫享淫樂、
26自謂為基督受詬誶、較埃及獲利倍蓰、望賞賚故也、
27摩西有信、則離埃及不惴王怒、其恆心如見無形之上帝、
28摩西有信、守逾越節、用灑血禮、恐殘賊埃及之長子、波及以色列
29以色列民有信、涉11:29 編註:「」原影像本無下劃線海如行陸地、惟埃及人試行之、則沉溺、
30以色列民有信、巡耶利哥城歷七日、城垣果圮、
31喇合有信、接偵者以平康、故不與不信者偕亡、
32是豈言之可盡哉、有若其田巴勒參孫耶弗大大闢撒母耳、及諸先知、如欲言之、日亦不足、
33彼有信故能服敵國、行公義、獲所許之福、箝獅口、
34使火燄不傷、鋒刃可避、弱而強、戰而勇、破敵陳、
35有婦、子死而得復生、有人受酷刑而不苟免、惟望復生盡美之福、
36有人受欺侮、遭鞭扑、陷縲絏、困囹固、以歷試之、有石擊鋸解、
37試以禍福、刺以鋒刃、衣綿羊山羊之皮、遨遊無方、困窮、患難、艱辛、
38流離轉徙、或荒野、或山巔、或地穴、若此之人、世不足居之、
39此皆稱有信、但未得上帝所許、
40蓋上帝為我備至善之福、然古人不有我今日、則福弗備、