Aa
論何為信
1夫信為所望者之基、未見者之據、
2古人以之而得美稱、
3我儕以信而知諸世界乃由上帝之言而造、致所見者、非由可見者而成也、
4亞伯以信而獻祭於上帝、較該隱尤善、由是得證為義、即上帝因其禮而證之、且由此信雖死猶言、
5以諾以信而被徙使之不死、人不復遇焉、上帝徙之故也、蓋未徙之先、已得上帝悅之之證、
無信不得蒙主喜悅
6外乎信則不見悅、就上帝者、必信其有、且信其賞賚求之者也、
引古列聖以證信果
7 挪亞以信而得示以未見之事、寅畏而備方舟、以救其家、由此而罪世、且得依信之義也、
8亞伯拉罕有信、蒙召承順、往於將受為業之地、既出、不知所往、
9以信而旅於所許之地、如在異地、偕共承上帝所許之以撒 雅各居於幕、
10蓋望有基之邑其營之造之者、上帝也、
11撒拉有信、雖逾生育之年、尚能懷妊、以許之者誠信也、
12故自一人猶已死者、生育如天星之繁多、海沙之無數、○
13此皆有信而死、未得所許、惟遙望而迎之、自謂在世為賓旅、為寄寓者、
14夫如是言者、明表其尋求家鄉也、
15若念所出之地、必有機可歸、
16惟其所慕者尤善、即在天者、故上帝不恥稱為彼之上帝、蓋曾為之備邑焉、○
17亞伯拉罕有信、見試時獻以撒、即欣承諸許者、獻其獨生之子、
18主曾語之曰、爾裔將由以撒而稱、
19彼以為上帝能使人自死而起、亦如自死中而反受其子也、
20以撒有信、於將來之事、祝雅各 以掃
21雅各有信、瀕死時、祝約瑟二子、扶杖而拜、
22約瑟有信、臨終時、言及以色列裔之將去此、且以己之骸骨囑之、
23摩西生時、其父母有信、見子美都、匿之三月、不畏王命、
24摩西有信、既長、不願稱為法老女之子、
25寧與上帝民共受艱辛、不欲暫享罪惡之樂、
26以為緣基督受辱、富於埃及所有之財貨、望賞賚故也、
27彼以信而去埃及、不畏王怒、蓋堅忍如見莫能見者、
28以信而設逾越節、及灑血禮、免滅長子者及於民、
29民眾以信而涉海、如履陸地、埃及人試行之而沉溺、
30且以信而環巡耶利哥城、歷七日而傾圮、
31娼妓喇合以信、而和平接納偵者、故不與不順者偕亡、
32我又何言哉、如基甸巴拉參孫耶弗他大衛撒母耳、與諸先知、若言之、時則不足矣、
33其人以信而服諸國、行公義、得應許、箝獅口、
34滅火勢、避鋒刃、弱而強、戰而勇、破異邦軍、
35有婦得其死者復生、亦有遭酷刑而不受贖、欲得尤善之復起、
36又有受戲玩、鞭扑、縲絏、囹圄之試、
37受石擊、鋸解、磨練、死於鋒刃、衣綿羊山羊之皮而流離、受窮乏、患難、暴虐、
38於荒野、山嶺、洞穴、地窟、轉徙無常、若此之人、斯世不堪有者也、
39是皆以信得美證、而未獲所許、
40蓋上帝為我儕所備尤善、使彼外乎我儕者、不得完全也、