Aa
保羅登舟往羅瑪
1既擬定使我儕航海往以大利、遂將保羅及他囚數人、付奧古司督隊之一百夫長、名猶流
2亞大米田舟、欲沿亞西亞海濱而行、我儕即登此舟航海、瑪其頓帖撒羅尼加人、亞利司達古同往、
3次日、至西頓猶流保羅甚厚、許就諸友、得其相顧、
4次日、自彼又行、因風逆故、由居比魯島下而過、
5既渡基利嘉旁腓利亞海、至呂嘉每拉
6在彼百夫長遇亞力山太舟、將往以大利、遂令我登之、
7舟行甚遲、多日僅至革尼度對面、為逆風所阻、乃行基利提下、沿撒勒摩尼
8僅得過之、至一處、名佳澳、近拉西亞邑、
預言海中危險
9歷時既久、禁食之期已過、舟行甚險、
10保羅勸眾曰、諸公、我觀此時航海、必多損害、不第舟與貨、且及我生命矣、
百夫長不信
11百夫長信舵師與舟主過於信保羅之言、
12且此澳過冬不便、故舟中多人皆言當離此地、至斐尼司過冬、斐尼司基利提一澳、一面向西南、一面向西北、
13時南風徐來、眾以為得志、起錨、沿革利提而行、
舟遇颶風為浪衝擊
14未幾颶風驟起逆舟、或作自島中颶風驟起其風名攸羅革屯
15舟為風所掣、不能勝之、乃隨風而行、
16駛至一小島下、島名基老底、僅得收舟小艇、
17既取之上、爰多方護舟、以索束之、又恐擱沙灘、遂下帆任行、
18我舟甚為狂風飄蕩、次日、棄載於海、
19至三日、我儕親手拋棄舟中器具、
20多日不見日星、大風愈迫、得拯之望絕矣、
21眾久未食、保羅立其中、曰、諸公、爾昔當聽我言、不離基利提、若聽之、則不遭此損害矣、
22今我告爾、可安爾心、爾中無一人失生命、惟失舟而已、
23我所服事所崇拜之天主、其使者昨夜立於我側、
24曰、保羅勿懼、爾必立於該撒前、且天主以同舟之人悉賜爾、
25故爾曹皆可安心、我信天主如是許我、亦必如是施行、
26我儕將擱一島矣、○
27至第十四日夜間、原文作第十四夜舟飄於亞底亞海、約夜半、舟子以為近岸、
28測水得二十仞、少進、又測得十五仞、
29恐觸石、則於舟尾投四錨、以俟旦、
30舟子欲離舟而逃、下小艇於海、佯為投錨於舟首、
31保羅謂百夫長與兵卒曰、此諸人若不留於舟、爾曹不得救也、
32兵卒遂斷小艇之索、任其自墜、
33將旦、保羅勸眾食曰、爾曹懸望、饑而不食、今已十四日矣、
34故我勸爾食、致爾救命、蓋爾眾、即一髮不隕於首也、
35言竟取餅、當眾前祝謝天主、擘而食之、
36眾安心亦食、
37我儕在舟共二百七十六人、
38皆食而飽、遂棄麥於海、欲使舟輕、
39天明、不識其地、惟見一澳、有岸可登、乃謀進舟於彼、
40遂斷索、棄錨於海、鬆舵、揚帆順風、望岸而進、
舟擱淺而破
41遇二水夾流處、舟乃擱淺、舟首膠定不動、舟尾因浪勢而破、
人俱得救
42兵卒議殺諸囚、恐有泅水而逃者、
43百夫長欲救保羅、阻其議、命能泅水者、先下水、泅而登岸、
44又命其餘、或乘板、或藉舟之碎木以渡、於是皆得救登岸、