Aa
眾訟耶穌於彼拉多
1眾起、解耶穌至彼拉多前、
2訟之曰、我見此人惑民、禁納稅於該撒、自稱為王基督、
3彼拉多問之曰、爾果猶太人王乎、答曰、爾言之矣、
4彼拉多謂祭司諸長及民眾曰、我見此人無罪、
5眾更極口訟曰、彼搖惑人民、傳教於猶太遍地、自迦利利至此、
彼拉多遣耶穌詣希律
6 彼拉多一聞迦利利、即問彼乃迦利利人乎、
7既知其屬希律所治、則遣詣希律所、時、希律耶路撒冷
希律戲侮耶穌
8見耶穌甚喜、因久欲見之、蓋屢聞其事、且冀見其行異跡、
9故以多端問之、耶穌一言不答、
10祭司諸長及經士、立而訟之甚切、
11希律及其兵卒、侮慢耶穌、戲玩之、衣以華服、復遣詣彼拉多所、
彼拉多希律復相友善
12 彼拉多希律素相仇、當日遂相友矣、
13彼拉多召祭司諸長有司與民、
14謂之曰、爾曹以此人解於我、言其惑民、我即以爾所訟之諸事、當爾前審之、未見其有罪、
15希律亦然、蓋我已遣爾曹見希律、彼亦以耶穌所行無一當死者、
16我將笞而釋之、
17每屆節期、方伯必釋一囚、
18眾齊聲呼曰、除滅此人、為我釋巴拉巴
19巴拉巴曾在城中作亂殺人、而下於獄、
彼拉多欲釋耶穌眾人不從
20 彼拉多欲釋耶穌、故復語眾、
21眾呼曰、釘之十字架、釘之十字架、
22彼拉多三次語之曰、彼行何惡、我未見其有死罪、故將笞而釋之、
23眾大聲促彼拉多、力求釘之十字架、庶民與祭司諸長之聲勝矣、
巴拉巴付耶穌於民釘十字架
24於是彼拉多擬如所求、
25釋眾所求作亂殺人下獄者、而付耶穌於眾、以徇其意、
26曳耶穌時、有古利奈人名西門、由田間來、眾執之、使肩十字架從耶穌、
有多婦隨而哀哭耶穌以將至之大災示之
27民之隨行者甚眾、且有多婦為之哭而哀、
28耶穌顧之曰、耶路撒冷女、勿為我哭、當為己及爾子哭、
29蓋日將至、人必曰、未懷孕者、未生產者、未哺乳者、福矣、
30時、人將對山曰、崩於我上、對陵曰、掩我、
31蓋木之青者猶如此、則枯者將若何、○
釘耶穌於十字架又釘二盜於左右
32又有二犯、偕耶穌同曳受死、
33至一處、名髑髏、即在彼釘之十字架、並釘二犯、一左一右、
耶穌為敵求父
34耶穌曰、父、赦之、因彼不知所為也、人乃鬮分耶穌之衣、
35民立而觀、有司與眾譏之曰、彼救他人、若為基督、天主所選者、可自救也、
36兵卒亦戲之、近前予之醯飲、
37曰、爾若猶太人王、可自救也、
38其上有標、用希拉羅瑪希伯來字、書曰、此乃猶太人王、
一盜悔罪
39同懸之犯、其一謗耶穌曰、爾若基督、可救己及我儕、
40其一責之曰、爾同受罪、猶不畏天主乎、
41我儕受罪、宜也、蓋我所受、稱我所行、惟此人所行無不善、
42乃謂耶穌曰、主臨爾國時、求記憶我、
43耶穌曰、我誠告爾、今日爾必同我在巴拉底瑣、巴拉底瑣有譯樂園有譯天堂
耶穌死
44其時約午正、午正原文作第六時遍地晦冥、直至申初、申初原文作第九時
45日昏暗、殿幔中裂為二、
46耶穌大聲呼曰、父乎、我以我靈託爾手、言畢、氣遂絕、
47百夫長見此事、歸榮天主云、是誠義人也、
48聚觀之眾、歷見此事、搥胸而返、
49素與耶穌相識者、及自迦利利同來之婦、皆遠立以觀斯事、○
議士約瑟葬耶穌
50有一人名約瑟、議士也、為人善且義、
51不黨彼眾所謀為、屬猶太亞利瑪太邑、素仰望天主國者、
52入見彼拉多、求耶穌身、
53乃取之下、裹以枲布、置於石鑿之墓、從未有人葬者、
54是日乃備安息日之日、安息日已近矣、
55迦利利與耶穌同來之諸婦、隨後觀其墓、及如何葬耶穌身、
56歸、備香品及香膏、當安息日遵誡而安息、