Aa
以色列必復建興
1 耶和華曰、當斯之時、我為以色列族之上帝、彼為我民。
2耶和華又曰、以色列族免鋒刃、遜於荒、沾我鴻恩、歸於福地、
3民曰、昔耶和華顯現示我曰、我永愛爾、施爾以恆忍。
4耶和華又曰、我必復建以色列國、譬彼處女、執鼗相從、舞蹈而出、忻喜懽忭、
5撒馬利亞山、爾可栽葡萄樹、園丁治之、以供食品。
6時日將至、在以法蓮山之邏卒、將呼爾云、爾曹當起、登彼山、覲我上帝耶和華
7耶和華曰、爾居大邦、緣雅各家懽忭、大聲而呼、揄揚弗絕、播告曰、以色列族之遺民、蒙耶和華拯救、
8我導之自北方、集之自地極、凡瞽者、跛者、及懷妊育子之人、莫不群至。
9彼為我所導、必哭泣禱告而來、我為以色列族之父、以法蓮人為余冢子、我使彼履道坦坦、行於溪畔、無虞顛趾。
宜其佳事
10 耶和華之言、異邦人宜聽之、復播揚於遠島之民、云、昔散以色列族者、今必聚而守之、如牧者守群畜焉、
11耶和華雅各家、免為強暴所害。
12使登山、聚會謳歌、因沐耶和華恩膏、有麥、有酒、有油、牛羊肥嫩、譬彼園囿、源泉不竭、欣喜懽忭、不復喪膽。
13男女老幼、靡不踴躍、隨在懽欣、蓋我使人轉憂為喜、破愁為樂、後加慰藉。
14我使祭司甘旨飫心、維彼庶民、沾予深恩、沐予厚惠。
拉結哭子上帝慰藉之
15 耶和華曰、在拉馬聞悲泣、哀哭、重憂之聲、拉結氏哭子、以無存故、而不納慰。
16耶和華曰、毋號哭、毋出涕、蓋爾子必返自敵國、產育之苦、終必得甘。
17耶和華又曰、爾之終身、深可冀望、爾子將歸故土。
以法蓮懊悔悛改復蒙矜恤得歸故土
18我聞以法蓮哭曰、昔予如放逸之犢、爾督責予、而我受責、爾耶和華乃我之上帝、俾我悛改。
19我既悛改、悔於厥衷、我既受教、擊髀浩嘆、幼時已干罪戾、既長更負愆尤、含羞抱愧、無地可容。
20耶和華曰、以法蓮豈非我之赤子、我所眷愛者哉、予責之、輒生憐念、予矜憫為懷、復加以撫恤。
21以色列族與、當樹表立柱、以定趨向、思往轍、返故邑。
22違逆之女、行止靡定、伊於胡底、女勝男子、世所罕聞、我耶和華將使之然。
許以救主降生
23萬有之主、以色列族之上帝耶和華曰、我既釋猶大俘囚、則在諸邑中、人必曰、維彼義室、維彼聖山、願耶和華錫以純嘏、
24猶大郊邑、必有農夫、牧豎、雜處其間、
25蓋其力困憊、其心殷憂者、我必使之果腹、安居。
26耶利米既寤、回思睡鄉甚樂。
必眷愛己民
27 耶和華曰、時日將至、我必使猶大以色列家、生齒蕃衍、群畜孳息、
28昔予曾專我心思、滅其邦國、毀其根株、屢降災害、今予亦必專我心思、建造之、栽植之焉。
29當斯之時、人不復曰、父食酸果、而子齒酸。
30人各因其罪、以致死亡、凡食酸果、其齒覺酸。
立新約
31 耶和華曰、時日伊邇、我與以色列猶大家將立新約。
32昔我佑厥祖導出埃及、與之立約為彼所爽、我擯之弗顧、今復立約、必不若是。
33我必與以色列族、共立新約、我將以我律法、置其衷、銘其心、我為彼上帝、彼為我民。
34耶和華曰、彼毋需誨其兄弟鄰里、使識耶和華、蓋自尊逮卑、莫不知予、我將赦其罪、不錄其愆。
得救之民必永存上帝前歷久不棄
35 耶和華晝使日華照爍、夜使星月交輝、永定其例、海水澎湃、叱之使靜、厥名萬有之主耶和華
36耶和華曰、如此定例可廢、則以色列族亦可為我所廢、不為邦國、歷世弗易。
37耶和華又曰、如穹蒼可度、大地可測、則我念以色列族所為、必棄之如遺。
必廣拓四境
38 耶和華又曰、時日將至、我邑垣必復建、自哈拿業戍樓、至邑隅之門。
39是門之前、凖平繩直、及伽立岡、繞至蛾亞
40棄尸之谷、置灰之所、暨諸田疇、至汲淪溪、又至東方、及馬門之隅、俱為聖地、以奉事予、不拔其根、毀其基、歷世弗替。