Aa
以色列必復建興
1耶和華曰、其時我必為以色列各家之上帝、彼為我民、
2耶和華曰、以色列免於鋒刃之遺民、在我往錫綏安之際、乃蒙恩寵於曠野、
3民曰耶和華自遠方見於我曰、我以永愛愛爾、故以恆慈導爾、
4以色列處女歟、我必復建爾、俾爾堅立如故、執鼗為儀、與歡欣之眾舞蹈而出、
5爾必復植葡萄園於撒瑪利亞諸山、植者植之、而食其果、
6時日將至、以法蓮山之守望者必呼曰、其起、爾我陟錫安山、詣我上帝耶和華、
7耶和華曰、宜為雅各欣喜謳歌、為諸國之首邦、大聲喧傳、頌美曰、耶和華歟、拯爾以色列之遺民、
8我將導之自北方、集之自地極、瞽者跛者、懷妊者、臨產者、咸與之偕、成為大會而返、
9彼將哭泣而來、為我所導、且禱且行、我使之經溪濱、循正直之途、而不顚躓、蓋我為以色列之父、以法蓮為我首生之子、○
宣揚雅各之得贖
10維爾列邦、其聽耶和華言、宣揚於遠島曰、散以色列者、必集而守之、如牧人於其羣羊焉、
11蓋耶和華贖雅各、援之脫強於彼者之手、
12彼眾必至、在錫安山之高處謳歌、沾耶和華之慈惠、得穀酒油、及牛羊之稚者、心如灌溉之園、不復愁苦、
13斯時也、處女舞蹈歡欣、少者老者同樂、蓋我使之轉哀為樂、加以慰藉、俾易憂為喜也、
14我必以甘旨饜祭司之心、以慈惠飫我民之意、耶和華言之矣、○
拉結哭子得主慰藉
15耶和華曰、在拉瑪聞聲、號咷痛哭、乃拉結氏哭子、而不受慰、以其無存也、
16耶和華曰、禁爾聲、勿號泣、止爾目、勿流涕、緣爾之工必獲賞賚、必自敵國而返、耶和華言之矣、
17又曰、屆爾暮年、有所希望、爾之子女、必歸故土、
18我聞以法蓮為己悲歎曰、爾責我、而我受責、我若未習負軛之犢、求爾轉我、我則轉焉、蓋爾乃我之上帝耶和華也、
19我既被轉、後則悛改、我受教而拊髀、緣負幼時之辱、含羞抱愧、
20以法蓮為我之愛子乎、為可悅之子乎、我每言及、則深念之、心為之動、我必矜恤之、耶和華言之矣、○
主創新事以女衛男
21 以色列處女歟、當立路表途柱、而定志趨、循爾所由之道、爾其復返、歸爾諸邑、
22悖逆之女歟、行止靡定、將至何時、耶和華於世創一新事、以女衛男是也、○
耶和華眷愛己民
23萬軍之耶和華、以色列之上帝曰、我返其俘囚時、人在猶大地、及其屬邑、必曰、義宅聖山歟、願耶和華錫嘏於爾、
24猶大與其屬邑、必有耕耘者、牧羊者、偕處其中、
25蓋我飫困憊者之心、暢憂戚者之懷、
26耶利米曰其時我寤、則覺其睡之甜、○
27耶和華曰、時日將至、我必以人畜之種、播於以色列家、及猶大家、
28耶和華曰、昔我儆醒而拔之、毀之、覆之、困苦之、翦滅之、後亦儆醒而建之、植之、
29是日也、人不復言父食酸葡萄、而子齒軟、
30各因己罪而死、凡食酸葡萄者、其齒必軟、○
與民立新約
31耶和華曰、時日將至、我與以色列家、及猶大家、必立新約、
32非依我與其祖之約、即援其手、導出埃及時所立者、我雖為其夫、彼乃背我約、耶和華言之矣、
33耶和華曰、斯日以後、我與以色列家所立之約、乃以我律賦其衷、銘其心、我為彼上帝、彼為我民、
34不復各訓其鄰里昆弟曰、當識耶和華、蓋自尊逮卑、皆必識我、我將宥其愆尤、不復憶其罪戾、耶和華言之矣、
35耶和華錫日為白晝之光、定月與星為黑夜之光、翻騰滄海、使其波濤漰渤、萬軍之耶和華、乃其名也、
36曰、若此定例可廢於我前、則以色列裔亦可廢於我前、永不為國、
37如能上度穹蒼、下測地基、則我因以色列裔所為、必遺棄之、耶和華言之矣、
38耶和華曰、時日將至、是邑必為耶和華復建、自哈楠業樓、至邑隅之門、
39量度之繩、必直至迦立山、繞及歌亞
40棄屍與灰之谷、暨諸田疇、至汲淪溪、延及東方馬門之隅、必歸耶和華為聖、不復拆毀傾覆、以迄永世、