Aa
該隱亞伯生二人以何為業在上帝面前為人如何
1 亞當與婦夏娃同室、懷妊生子該隱4:1該隱譯即得也云、耶和華佑我、我即得子。
2復生次子亞伯亞伯牧羊、該隱耕田。
3他日該隱攜土所產、以祭耶和華
4亞伯耶和華以首生之羊與脂膏。耶和華眷顧亞伯、而歆其祭。
5不顧該隱、不歆其祭、該隱盛怒變色。
6耶和華曰、爾怒伊何、變色曷故。
7苟爾行善、豈不興起乎、苟行不善、孽伏於門、惟彼必繫戀於爾、汝為之督。
該隱因妬殺弟
8嗣後該隱與弟晤談、及至田間、攻而殺之。○
該隱見咒詛
9 耶和華該隱曰、爾弟何在、曰、不知、我豈防閑弟者乎。
10曰、爾果何為、爾弟之血有聲、自地籲我。
11汝既殺弟、地口遂張、以受其血、故爾見詛、必離斯土、
12厥後爾雖耕田、地不效力、爾將流離無定、
13該隱耶和華曰、我罹重刑、實所不堪。
14爾今逐我、必離斯土、不復覿爾面、流離無定、恐遇我者殺我、
15耶和華曰、凡殺該隱者、使其七倍受罰。於是耶和華加以印誌、免遇之者擊之。○
該隱始築城城名以諾
16 該隱遂離耶和華、往埃田東、挪得地居焉。
17該隱與妻同室、懷妊生子、命名以諾、又建城垣、即以子名稱之。
18以諾以臘以臘米戶雅利米戶雅利馬土撒利馬土撒利拉麥
拉麥始娶二妻
19 拉麥娶妻二、一名亞大、一名洗拉
20亞大雅八、為居幕牧畜者祖。
21又生猶八、為鼓琴品簫者祖。
22洗拉土八該隱、為銅工鐵工之師、生女名拿馬
23拉麥謂妻亞大洗拉曰、拉麥之婦乎、必聞我聲必聽我言、我殺人而自傷、戮童而自痍。
24若殺該隱必七倍受罰、則殺拉麥其受罰也、非七十有七倍歟。○
亞當生設
25 亞當復與妻同室、生子、命名曰、云、昔該隱亞伯、今上帝更賜我子以代之。
設生以哪士
26 亦生子、名以哪士、蓋人於是時、始籲耶和華名云、4:26蓋人二句或曰蓋人至是始稱為耶和華之民云