Aa
該隱 亞伯生二人以何為業在天主前為人如何
1 亞當與妻夏娃同室、懷孕生該隱該隱譯即得之義云、主使我得男子、
2復生該隱亞伯亞伯為牧羊者、該隱為農人、
3一日、該隱以土產奉獻於主、
4亞伯亦奉獻首生之羊及脂膏、主眷顧亞伯與其所獻之物、
5不眷顧該隱與其所獻之物、該隱怒而變色、
6主謂該隱曰、爾怒變色何故、
7爾若行善、豈不蒙悅納乎、若不行善、則孽伏於門、彼繫戀爾、爾猶將制之、
該隱因妒殺弟
8後、該隱與弟亞伯晤言、二人適在田間、該隱遂起、攻弟亞伯而殺之、
9主謂該隱曰、爾弟亞伯何在、曰、不知、我豈為守弟者乎、
10曰、爾何為、爾弟之血、有聲自地呼籲我、
該隱見咒詛
11地啟口、自爾手受爾弟之血、爾必見詛、不得地之益、
12爾耕地、地不復為爾效力、爾必飄流於地、
13該隱對主曰、我罪甚重、實所不堪、
14主今逐我離斯地、不容我覿主面、我既飄流於地、則凡遇我者必殺我、
15主謂該隱曰、凡殺該隱者、必受罰七倍、主乃賜該隱以號、免遇之者殺之、
16於是、該隱退、離主前、往伊甸挪得地居焉、
該隱始建城城名以諾
17 該隱與妻同室、懷孕生子以諾、時、該隱建城、即以子之名名城曰以諾
18以諾以拉以拉米戶雅利米戶雅利瑪土撒利瑪土撒利拉麥
拉麥始娶二妻
19 拉麥取二妻、一名亞大、一名洗拉
20亞大雅八雅八為居幕牧畜之祖、
21其弟名猶八、為鼓琴吹簫者之祖、
22洗拉土八該隱、為銅工鐵工之祖、土八該隱之妹、名拿瑪
23拉麥謂二妻曰、亞大 洗拉聞我聲、拉麥妻聽我言、壯士傷我、我將殺之、幼童損我、我將害之、或作我殺壯士而自傷戮童子而自痍
24若殺該隱必受罰七倍、若殺拉麥必受罰七十七倍、○
亞當塞特
25 亞當復與妻同室生子、名之曰塞特塞特譯即立之義蓋曰、天主為我立一子、以代該隱所殺之亞伯
塞特以挪士
26 塞特亦生子、名之曰以挪士、彼時、人始籲耶和華之名、或作人始稱天主為耶和華