Aa
Ca-in và A-bên
1A-đam ăn ở với Ê-va, vợ mình, và bà có thai. Khi sinh Ca-in, bà nói: “Nhờ Chúa Hằng Hữu, tôi sinh được một trai!”
2Bà lại sinh A-bên, em Ca-in.
Khi họ lớn lên, A-bên chăn nuôi gia súc, còn Ca-in làm nông.
3Đến mùa, Ca-in lấy thổ sản làm lễ vật dâng lên Chúa Hằng Hữu.
4A-bên cũng dâng chiên đầu lòng với luôn cả mỡ. Chúa Hằng Hữu đoái trông đến A-bên và nhận lễ vật,
5nhưng Ngài không nhìn đến Ca-in và lễ vật của người, nên Ca-in giận dữ và gằm mặt xuống.4:5 Nt cúi mặt xuống
6Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: “Tại sao con giận? Sao mặt con gằm xuống?
7Nếu con làm điều tốt thì lẽ nào không được chấp nhận? Nếu con không làm điều phải,4:7 Nt không làm điều tốt thì hãy coi chừng! Tội lỗi đang rình rập ở cửa và thèm con lắm, nhưng con phải khống chế nó.”
8Lúc ấy, Ca-in nói với A-bên: “Anh em mình ra ngoài đồng đi.” Khi hai anh em ra đó, Ca-in xông lại giết A-bên.
9Chúa Hằng Hữu hỏi Ca-in: “A-bên, em con đâu?”
Ca-in đáp: “Con không biết! Con đâu phải người trông nom nó.”
10Chúa Hằng Hữu phán: “Con đã làm gì? Tiếng máu em con đổ dưới đất, đã thấu tai Ta.
11Từ nay, con bị đuổi khỏi mảnh đất đã nhuộm máu em của con.
12Dù con trồng trọt, đất cũng không sinh hoa lợi cho con nữa. Con sẽ là người chạy trốn, người lang thang trên mặt đất.”
13Ca-in thưa với Đức Chúa Trời Hằng Hữu: “Hình phạt ấy nặng quá sức chịu đựng của con.
14Ngày nay, Chúa đuổi con khỏi đồng ruộng này; con là người chạy trốn, lang thang, và xa lánh mặt Chúa. Nếu có ai gặp con, họ sẽ giết con.”
15Chúa Hằng Hữu đáp: “Ai giết con sẽ bị phạt bảy lần án phạt của con.” Chúa Hằng Hữu đánh dấu trên người Ca-in, để ai gặp ông sẽ không giết.
16Ca-in lánh mặt Chúa Hằng Hữu và đến sống tại xứ Nốt, về phía đông Ê-đen.
Dòng Dõi Ca-in
17Ca-in ăn ở với vợ, bà có thai và sinh Hê-nóc. Ca-in xây một thành và gọi thành ấy là Hê-nóc theo tên con.
18Hê-nóc sinh Y-rát. Y-rát sinh Mê-hu-gia-ên. Mê-hu-gia-ên sinh Mê-tu-sa-ên. Mê-tu-sa-ên sinh Lê-méc.
19Lê-méc lấy hai vợ. Vợ đầu tiên là A-đa và vợ sau là Si-la.
20A-đa sinh Gia-banh. Gia-banh là tổ phụ của dân4:20 Ctd là người đầu tiên ở lều và nuôi gia súc.
21Em Gia-banh là Giu-banh, tổ phụ của những người4:21 Ctd là nhạc sĩ đầu tiên đàn thụ cầm và thổi sáo.
22Còn Si-la sinh Tu-banh-ca-in, người rèn các dụng cụ bằng đồng và bằng sắt. Em gái Tu-banh-ca-in là Na-a-ma.4:22 Nhiều bản không có câu này
23Một hôm, Lê-méc nói với vợ:
“Này, A-đa và Si-la, hãy nghe tiếng ta;
hãy nghe ta, hỡi vợ của Lê-méc.
Ta đã giết một người, vì nó đánh ta,
và một người trẻ vì nó làm ta bị thương.
24Ai giết Ca-in sẽ bị phạt bảy lần,
còn ai giết ta sẽ bị báo thù bảy mươi bảy lần!”
Sết Ra Đời
25Sau đó, A-đam và Ê-va còn sinh một con trai nữa, đặt tên là Sết. Ê-va nói: “Đức Chúa Trời cho tôi một con trai khác, thay cho A-bên mà Ca-in đã sát hại.”
26Sết cũng sinh con trai và đặt tên là Ê-nót. Từ đời Ê-nót, người ta bắt đầu cầu khẩn Danh Chúa Hằng Hữu.