Aa
約瑟為諸兄所忌
1 雅各迦南地、即其父所旅之地、雅各之家事、記列如左、
2約瑟年十有七、偕諸兄牧羊、尚為童子、與父妾辟拉悉帕之子為侶、諸兄有過、約瑟以之告父、
3以色列約瑟時、年已老邁、故愛之過於眾子、為製綵衣、
4諸兄見父愛約瑟過於己、故憾之、不能以善言與之言、
約瑟得奇夢二
5 約瑟得夢、述於諸兄、諸兄憾之愈甚、
6約瑟謂之曰、我所夢者、請聽之、
7我儕在田束禾、我所束者起而立、爾所束者環我束而拜、
8諸兄曰、然則爾將為我王乎、將轄我乎、故因其夢與言益憾之、
9約瑟復夢、以述於諸兄曰、我又得一夢、見日月與十一星皆拜我、
10約瑟以此夢告父兄時、父斥之曰、爾所夢者何歟、我與爾母及爾兄弟果將伏地拜爾乎、
11諸兄嫉之、惟父誌其言、
約瑟受父命往視諸兄
12後、諸兄往示劍牧父群羊、
13以色列約瑟曰、爾諸兄牧於示劍、吾將遣爾往見之、曰、我在此、
14曰、爾往觀諸兄及群畜、皆無恙乎、爾返告我、遂由希伯侖谷遣之去、約瑟乃往示劍
約瑟問路覓諸兄
15在田野迷失道途、或遇之曰、爾何求、曰、
16求我諸兄、彼牧羊何處、請告我、
17其人曰、彼已離此、我聞其言、欲往多坍約瑟追兄、果遇之於多坍
諸兄謀欲害之
18 約瑟尚未相近、諸兄遙見之、共謀殺之、
19相語曰、作夢者來矣、
20盍殺之、投於井、言其為惡獸所食、後觀其夢、果有何驗、
流便救之
21 流便聞之、欲救之脫於其手、曰、我儕莫傷其命、
22流便又謂之曰、勿流其血、莫若投之於此野之一井井或作坑下同勿加手害之、流便此言、蓋欲救之脫於其手、以歸其父、
諸兄褫其衣
23 約瑟至、諸兄遂褫其衣、即所衣之綵衣、
24約瑟投於井、井空無水、
諸兄鬻之於以實瑪利
25遂坐而食餅、舉目遙見一隊以實瑪利人、自基列來、驅群駝、負香品、乳香、沒藥、欲往伊及
26猶大謂兄弟曰、殺弟而匿其血、何益之有、
27彼乃我弟、我之骨肉、勿害其命、莫若鬻於以實瑪利人、兄弟允之、
28適有米甸商人經過其處、諸兄乃援約瑟出井、鬻於以實瑪利人、得銀二十舍客勒、約十兩商人遂挈約瑟伊及
29流便至井、見約瑟不在井中、即裂己衣、
30返見諸弟曰、童子不在、我將焉往、
諸兄血其衣見父
31諸昆弟宰山羊之羔、以約瑟衣濡於血、
其父見血衣以為被噬於獸甚悲痛
32遣人攜衣旨父曰、我儕得此、試觀為爾子之衣否、
33父識之曰、是誠吾子之衣也、必為惡獸所食、約瑟之身被噬無疑矣、
34雅各遂裂己衣、腰束麻布、為子悲哀多日、
35子女群起相勸、父不受慰、曰、我必中心悲哀、迨下示阿勒示阿勒有譯黃泉有譯陰府有譯墳墓下同就子、父為之痛哭如此、
約瑟被攜至伊及轉鬻於侍衛長
36 米甸人挈約瑟伊及、鬻於法老內臣侍衛長波提乏