Aa
約瑟以兄過告父
1 雅各迦南、即父所旅之地、
2其畧如左、孺子約瑟、年十有七、偕兄牧羊、與父妾辟拉 悉帕諸子為侶、以其過告父、
3以色列之生約瑟也、年已邁矣、故愛之逾於諸子、為製彩衣、
4諸兄見父愛約瑟逾於己、遂憾之、不能語以善言、○
約瑟得夢述於諸兄
5 約瑟得夢、述於諸兄、諸兄憾之愈甚、
6約瑟曰、我所夢者、請聽之、
7吾儕於田束禾、我所束者起而立、爾所束者環而拜、
8諸兄曰、爾果將君我乎、抑轄我乎、故因其夢與言、而益憾之、
9約瑟復夢、告諸兄曰、我夢得其二矣、有日月十一星、皆拜我、
10約瑟告父兄時、父叱之曰、爾所夢者何耶、我與汝母汝兄、果將俯伏拜爾乎、
11諸兄嫉之、惟父誌其言、○
12諸兄往示劍、牧父羣羊、
13以色列約瑟曰、來、爾兄非牧於示劍乎、吾將遣爾詣之、曰、我在斯、
14曰、往觀諸兄、及羣羊安否、而返告我、遂由希伯崙谷遣之、乃往示劍
15躑躅田間、或遇之曰、爾何求耶、
16曰、求我兄、彼牧羊何所、請告我、
17曰、已去此矣、我聞其言、將往多坍約瑟追之、見於多坍、○
18約瑟未至、諸兄遙見、共謀殺之、
19相語曰、作夢者來矣、
20莫若殺之、擲於井、謂為惡獸所食、觀其夢有何徵驗、
21流便聞之、欲救約瑟曰、勿戕其命、
22又曰、勿流其血、勿著以手、曠野有井、投之於中可也、蓋欲援之、歸諸其父、
23約瑟至、諸兄褫其彩衣、
24執而投諸眢井、○
25諸兄坐而食餅、望見以實瑪利人、聯隊自基列來、以羣駝負香料乳香沒藥、欲下埃及
26猶大謂兄弟曰、殺弟而匿其血、何益之有、
27彼乃我弟、我之骨肉、毋著以手、莫若鬻於以實瑪利人、兄弟從之、
鬻約瑟於以實瑪利人
28 以實瑪利人乃米甸賈、適經其處、諸兄乃援約瑟出井、鬻之、獲金二十、以實瑪利人挈約瑟埃及、○
29流便至井、窺約瑟不在、遂裂己衣、
30返見諸弟曰、孺子不在、我將焉往、
31昆弟宰牡山羊、濡約瑟衣於血、
32遣人攜之詣父曰、我儕得此、試觀為爾子之衣否、
雅各裂衣為子悲哀
33 雅各識之、曰、是吾子之衣也、彼為惡獸所食、約瑟破裂無疑矣、
34遂裂己衣、腰束以麻、傷悼日久、
35子女羣來相慰、父不受慰、曰、我必悲哀至於陰府、就子乃已、父之痛子如此、
36米甸賈攜約瑟埃及、鬻與法老臣侍衛長波提乏