Aa
約瑟為諸兄所忌
1 雅各迦南、即父所旅之地、
2其畧如左、約瑟年十有七、偕兄牧羊、少時、與庶母辟拉悉帕所出者為侶、以其過告父。
3以色列之生約瑟也、年已邁矣、故愛之過於諸子、為製彩衣。
4諸兄見父愛約瑟過於己、故憾之、不以善言相加。○
約瑟得奇夢二
5 約瑟有夢、述於諸兄、由此諸兄銜憾益深。
6約瑟曰、我所夢者、請聽之。
7我儕於田束禾、我所束者、起而立、爾所束者、環而拜。
8諸兄曰、爾果將統轄我乎、抑治理我乎、故因其夢與言而益憾。
9約瑟復夢、告諸兄曰、我夢得其二矣、有日月十一星、皆拜我。
10約瑟以此夢告父兄時、父叱之曰、爾所夢者何與、我與汝母汝兄、果將俯伏爾前乎。
11父誌其事、兄嫉約瑟。○
受父命往視諸兄
12諸兄往示劍、牧父群畜。
13以色列約瑟曰、來、爾兄牧於示劍、吾將遣爾。曰、我在此。
14曰、往觀諸兄、及牲畜、可皆無恙乎、爾返告我。遂遣之、自希伯崙谷至示劍。○
約瑟問路覓諸兄
15躑躅田間、或遇之、曰、爾何求耶。
16曰、求我兄、彼牧羊何所、請告我。
17曰、已去此矣、我聞其言、將往多丹約瑟追之果在多丹
諸兄謀欲害之
18未至、諸兄遙見、共謀殺之。
19相語曰、作夢者來矣。
20莫若殺之、棄於井、流言為惡獸所食、後觀其夢果驗否。
流便救之
21 流便聞之、欲救約瑟、曰、莫傷其命。
22流便欲援之歸父、故曰、勿流其血、勿害其身、曠野有井、投之於中可也。○
諸兄褫其衣諸兄鬻之於以實馬利人
23 約瑟至、兄褫其彩衣、
24投諸眢井、
25遂坐食餅、遙見以實馬利人、成隊以至、驅群駝負香料乳香沒藥、自基列來、欲往埃及
26猶大謂諸兄曰、殺弟而匿其血、何益之有、此乃我手足之親、毋戕其生。
27莫若鬻與以實馬利人。兄弟允之。
28以實馬利人素居米田、為賈於外、將經其處、諸兄乃援約瑟出井、鬻之於賈、獲金二十。以實馬利人挈約瑟埃及。○
29流便至井、窺約瑟不在、遂裂己衣、
30返見諸弟曰、童子不在、我將何歸。
諸兄血其衣見父
31諸昆弟宰山羊之羔、濡約瑟衣於血、
32遣人攜衣歸父曰、我儕得此、試觀果爾子之衣否。
其父見血衣認為被噬於獸甚悲痛
33 雅各視之曰、誠吾子之衣也、是必為惡獸所食、肢體斷傷、無疑矣。
34雅各遂裂己衣、衣麻慘傷、幾歷歲月。
35子女群來相勸、父不受慰、曰、我必悲哀、至於幽冥、就子乃已、父之痛子如此。
約瑟被携至埃及轉鬻於侍衛長
36 米田賈攜約瑟埃及、鬻與法老臣侍衛長波提乏