Aa
逸樂福祉亦屬虛空
1我心自謂、其來、我以逸樂試爾、可享福祉、斯亦虛空、
2我謂嬉笑為狂、逸樂何益、
3我心思維、酌酒以快我身、而心仍為智慧所導、又思持守愚拙、知天下人畢生所行、孰為美善、
房舍田園仍屬虛空
4我興鉅工、為己建屋、植葡萄園、
5治園囿、而植諸果於其中、
6鑿池沼、以灌樹木而養之、
7購僕婢、亦有生於我家者、復有牛羊成羣、勝於先我在耶路撒冷者、
8且積金銀、及諸王諸州之珍寶、又得伶人歌女、及人所悅者、姬妾眾多、
9我寖昌大、勝於先我在耶路撒冷者、而我之智慧尚存、
10我目所欲者、我不阻之、我心所悅者、我不禁之、我所勞者、我心樂之、此即由勞所獲之值也、
11我觀我手所作諸工、及勞力之操作、乃知悉屬虛空、莫非捕風、於日下無所裨益、○
智慧終屬虛空
12我轉觀智慧、狂妄愚蒙、後乎王而至者、將何能為、僅循所曾為者而為之耳、
13我知智愈於愚、猶光愈於暗、
14智者明於目、愚者行於暗、我知其終、所遇一也、
15我心自謂、愚者所遭、我亦將遭之、我雖多智、有何益哉、我心自謂、斯亦虛空、
16智者愚者、永不見憶、蓋至來日、皆必遺忘、噫、智者之死、曷同於愚者哉、
17我遂惡生、因於日下經營、乃為煩惱、悉屬虛空、莫非捕風、
勞力所得不知遺誰斯亦虛空
18我惡我於日下勞力操作、蓋所得者、必遺於我後也、
19彼為智為愚、孰克知之、我於日下以智勞力操作者、彼必主之、斯亦虛空、
20我遂轉念、於日下勞力之操作、使心失望、
21有以智識技能、勞而得者、遺於未勞者為業、斯亦虛空、害莫大焉、
22人於日下身勞心煩、何所得耶、
23畢生憂戚、所勞皆為愁苦、夜不心安、斯亦虛空、○
24人式食式飲、享福於操作、無善於此、依我觀之、亦由上帝手也、
25論食與享、孰能勝於我乎、
上帝所悅者錫以智慧
26彼所悅者、錫以智慧、知識歡樂、惟以憂勞加於罪人、使其所收所積、歸於上帝所悅者、斯亦虛空、乃為捕風、