Aa
傳道者言萬事盡屬虛空
1 耶路撒冷大衛子、傳道者之言、○
2傳道者曰、虛空之虛空、虛空之虛空、萬事虛空、
3人於日下所勞力之操作、何益之有、
4一代既往、一代又來、大地永存、
5日出日入、速返其所出、
6風向南吹、轉而北行、迴旋無息、返其原道、
7諸川匯海、而海不盈、川流所出、復歸其處、
8萬物困乏、言之不盡、目睹之而不饜、耳聞之而不盈、
9事既有、必復有之、事既為、必復為之、日下無有新事、
10人豈能指一事曰、試觀此乃新事、我儕以前之世、已有之矣、
11已往之世、無記憶者、將來之世、後亦不記憶之、○
12我傳道者、在耶路撒冷以色列王、
13專心用智考察天下所為之事、則知此為苦任、乃上帝畀於世人、以之為務、
14我見日下所為之事、悉屬虛空、莫非捕風、
15曲者不能直、缺者不能數、
16我心自謂、我獲大智、勝於先我在耶路撒冷者、我心多歷智識、
17我復專心以明智慧、而知狂妄愚蒙、乃覺亦屬捕風、
18蓋智慧多、則愁苦亦多、知識增、則憂戚亦增也、