Aa
配獻灌酒例
1主諭摩西曰、
2爾告以色列人曰、爾既至我所賜爾以居之地、
3如用牛羊獻於主為馨香、或火焚祭、或別類祭、或償願而獻、或樂意而獻、或於當守之節期而獻、
4-5獻祭於主者、若用羔獻為火焚祭、或別類祭、每羔當配獻細麵伊法十分之一、和油一欣四分之一、以為素祭、又奠酒一欣四分之一、
6若用牡綿羊、則以細麵伊法十分之二、和油一欣三分之一、配獻為素祭、
7又奠酒一欣三分之一、獻於主為馨香、
8若用牡犢獻於主為火焚祭、或別類祭、
9無論為償願祭、為平安祭、則用細麵伊法十分之三、和油一欣之半、配獻為素祭、
10又奠酒一欣之半、獻於主為馨香之火祭、
11每獻一牡牛、牡綿羊、綿羊之羔、或山羊之羔、俱當按以上所定者而配獻、
12所獻之數無論多寡、俱當循數、為各犧牲如是以備、
13凡土著者於主獻馨香之火祭、俱如是以備、
居氏客旅悉遵一例
14外邦人寄居爾中為客旅、或歷代久居爾中之外邦人、欲獻馨香之火祭於主、所備當與爾無異、
15爾會中人與外邦客旅例相同、歷代永為定例於主前、爾當若是、外邦客旅亦若是、
16爾曹與寄居爾中之外邦客旅、律例法度、皆當無異、○
獻初實例
17主諭摩西曰、
18以色列人曰、爾至我所導爾入之地、
19食其地所產之糧、必於其中、有所當取、舉而獻於主、
20以初熟之麥為屑為屑或作為麵作餅、舉獻於主、與舉獻禾場之穀無異、
21當用初熟之麥屑、麥屑或作麥麵舉而獻於主、此為爾歷代之定例、○
誤犯罪循例獻祭
22-23主諭摩西諸命、即主託摩西所命爾者、自主命之日、至爾歷代、爾若有所誤犯、
24會眾無知而誤犯、則會眾當用牡犢一、獻於主為馨香之火焚祭、循例配獻素祭、又奠酒、亦獻牡山羊一、為贖罪祭、
25祭司為以色列會眾贖罪、必蒙赦宥、因罪係誤犯、又因誤犯之罪、已獻火祭與贖罪祭於主、則可蒙赦宥、
26以色列會眾、及寄居其中之外邦客旅、俱蒙赦宥、因罪乃眾民誤犯也、
27若有人誤犯罪、則用未盈歲之牝山羊、獻為贖罪祭、
28祭司在主前為誤犯罪者贖罪、必蒙赦宥、
29以色列土著、或寄居其中之外邦客旅、若誤犯罪、俱為一例、
故犯罪愆毫無畏忌必滅絕於民中
30無論為土著、為外邦客旅、若敢故犯、即褻瀆主、其人必滅絕於民中、
31因其藐視主言、違逆主命、罪必歸之、必被翦滅、○
犯安息日者必擊之以石
32 以色列人居曠野時、遇一人於安息日採薪、
33遇之者解之至摩西亞倫與會眾前、
34囚之於獄、因尚未擬定何以處治、
35主諭摩西曰、其人必當治死、會眾當於營外擊之以石、
36於是會眾曳之營外、以石擊之死、遵主所命摩西者、○
以色列人衣襟綴繸
37主諭摩西曰、
38爾告以色列人云、爾當在衣裾之下、四面垂繸、繸上加以藍色繩、繩或作帶爾歷世為例、
39爾衣有繸、觀之可憶主之諸命、遵之而行、不隨心目所欲、即素迷爾從邪者、
40爾憶我之諸命、遵之而行、可在爾天主前成為聖、
41我乃主爾之天主、曾導爾出伊及、欲為爾只天主、我乃主爾之天主、