Aa
配獻灌酒例
1 耶和華摩西曰、
2以色列族云、爾既至我所賜之地、
3欲以牛羊為燔祭、或許願樂輸、或節期禮物、取其馨香、以獻於我、
4則必為所獻各羔、取麵六升、和油二斤有半、為禮物、
5酒二斤有半、為灌奠、與燔祭同獻。
6如獻牡綿羊、則必取麵一斗二升、和油三斤四兩、為禮物、
7酒三斤四兩、為灌奠、取其馨香、以獻於我。
8如以牡犢為燔祭、或為許願、或為酬恩之祭、以獻於我、
9則必取麵一斗八升、和油五斤為禮物、
10酒五斤為灌奠、皆必燔之、取其馨香、以獻於我。
11爾獻牡犢、牡綿羊、綿羊羔、山羊羔、
12無論眾寡、為各牲備其禮物必如是。
13爾曹同族、欲以燔祭獻我、取其馨香者、必遵是例。
居民客旅悉遵一例
14外人之旅於爾中、欲以燔祭獻我者、亦必如是。
15凡爾會眾、及旅於爾中者、例亦相同、歷世勿替、我待爾若是、待賓旅亦若是、
16無論宗族賓旅、必循一例。○
獻初實例
17又曰、
18以色列族、爾至我引爾所入之土、
19既食其所產、必以禮物、舉而獻我、
20-21當取初稔之麥為屑、製成圓饅、舉以為獻、與舉禾場之穀無異、歷世勿替。
誤心犯罪循例獻祭
22-23自昔迄今至於後日、我所諭摩西之命、爾或誤犯、
24會眾無知而蹈罪、則必以牡犢一為燔祭、取其馨香、以獻我、與其禮物、酒以灌奠、悉循常例、亦奉山羊之羔、為贖罪祭。
25容祭司為以色列會眾贖罪、其所犯者出於無知、既獻燔祭及贖罪祭於我、則可蒙赦宥。
26以色列會眾、及旅於爾中者、所犯之罪、出於無知、俱蒙赦宥。
27如一人誤干我法、則必取未盈歲之牝山羊、為贖罪祭、
28祭司代為贖罪於我前、其蹈罪愆由於無知、可蒙赦宥。
29凡誤干我法、無論宗族賓旅、悉同是例。
故犯罪愆毫無畏忌必殄絕於民中
30若其犯罪、毫無畏葸、則欺我孰甚、不論宗族賓旅必殄絕於民中。
31既藐視我命、干犯我律、其罪歸之、悉行殲滅。○
犯安息日者必擊之以石命以色列人衣襟綴繸
32 以色列族居野時遇人於安息日採薪、
33遂攜之至摩西亞倫、及會眾前、
34若何處置、猶未定擬、故囚於獄。
35耶和華摩西曰、其人必殺毋赦、會眾必於營外、擊之以石。
36遂攜出營外、以石擊之、遵耶和華摩西之命。○
37耶和華摩西曰、
38使以色列族衣裾之下、其絡四垂、上緣紫帶、歷世勿替、
39爾觀其絡、可憶我誡、遵循勿失、
40不致迷於心目、狥欲如故。宜憶我誡、可得成聖、以事奉我。
41耶和華爾之上帝、導爾出埃及為汝之上帝。