Aa
民聞消息悲怨爭鬧
1當時會眾大聲號呼、是夜、民皆哭泣、
2以色列人眾怨摩西亞倫曰、我儕甯死於伊及地、或死於此曠野、
3主何欲導我至彼地、使我亡於刃、妻子被擄、莫若仍歸伊及為善、
4於是相議曰、莫若立一長、以歸伊及
5摩西亞倫俯伏於以色列會眾前、
約書亞迦勒勸民毋怨
6窺探迦南地者中之子約書亞耶孚尼迦勒、自裂其衣、
7以色列會眾曰、我所經行窺探之地、乃甚美之地、
8主若悅我、必導我至其地、以之賜我、是地流乳與蜜、
9惟毋叛主、毋懼其地之居民、我必滅之、易如吞餅、彼無護衛、我儕蒙主庇祐主庇祐原文作主偕我毋懼之、
10會眾欲以石擊之、忽主之榮光、顯於會幕、在以色列人前、
主怒悖逆之民言欲滅之
11主諭摩西曰、斯民棄我、何時乃已、我在其中、行諸異跡、彼仍不我信、何時乃已、
12我欲降疫癘以翦滅之、使爾成為大族、較彼強盛、
摩西為民求赦免主允之
13 摩西對主曰、若如此、伊及人必聞之、因主曾施大力、導斯民出伊及
14伊及人必將此事告於居迦南地之人、迦南人亦曾聞主處於斯民中、顯現為眾目所睹、以雲蔽之、晝導之以雲柱、夜導之以火柱、
15若主盡滅斯民、如戮一人、則聞主名之列國人、必曰、
16緣耶和華無力導斯民入所誓賜之地、故戮之於野、
17今求主按主前言、以顯大力、
18主曾云、我耶和華乃忍怒大施恩惠、赦宥愆尤罪過、惟罪當罰、斷無不罰、罰父之罪、以及子孫、至於三四代、
19主自導此民出伊及以來、常赦宥之、今求主循主大恩、赦其罪愆、
20主曰、我循爾言以赦宥、
21我乃永生、我之榮光丕顯丕顯原文作充滿於天下、我指己而誓、
22此眾人雖已見我之榮光、亦見我在伊及與曠野所行之異跡、猶且試我至於十次、不聽我言、
23必不得見我所誓賜其列祖之地、凡棄我者、皆不得見之、
24惟我僕迦勒緣聽從我、不與眾同心、我必使其得入所往之地、使其後裔得以為業、
25亞瑪力迦南人居於平原、明日當旋返、往曠野、向紅海而行、○
民因怨主不得入迦南必死於野
26主諭摩西亞倫曰、
27此惡類之會眾怨我、我忍之將至何時、以色列人怨我之言、我悉聞之、
28爾當告之曰、主云、我指己永生而誓、我所聞爾之言、必循之以待爾、
29爾曹怨我、故凡爾見數者、自二十歲以上、屍骸俱仆於曠野、
30必不得入我所誓賜爾以居之地、惟耶孚尼迦勒、與之子約書亞、可得而入、
31爾之幼稚、爾言將被擄者、我必導之入、使彼得識爾所藐視之地、
32爾曹屍骸、必仆於曠野、
33爾曹子嗣、必負爾悖逆之罪、在曠野飄流歷四十年、直待爾俱亡成屍、
34爾窺探其地、歷四十日、爾因罪受罰、一年抵一日、歷四十年、使爾知我之棄爾也、
35此惡類之會眾悖逆我、我必使之在曠野消滅死亡、我待之必如此、此我耶和華所言、
謗地者遇災而死
36 摩西所遣窺探其地之人、返而讒毀其地、使會眾怨讟摩西
37此讒毀其地之人、皆遇疫癘、死於主前、
38窺探其地之人中、惟有之子約書亞耶孚尼之子迦勒未死、
民悔無及欲入迦南登山見敗
39 摩西以主之言告以色列民、民遂憂甚、
40明日夙興、登山巔、曰、我儕有罪、欲往主所許之地、
41摩西曰、何為違主之命、此事不能亨通、
42主不在爾間、毋往、恐敗於敵前、
43亞瑪力迦南人皆於爾前、爾必亡於刃、因爾背主、主不偕爾、
44以色列人擅登山巔、惟主之約匱與摩西、皆不出營、
45居山之亞瑪力迦南人下、攻而敗之、追至何珥瑪