Aa
主命摩西遣人窺探迦南
1主諭摩西曰、
2爾當遣人往窺探我所賜以色列人之迦南地、每一支派當遣一人、各於本支派中為族長者、
3摩西遵主之命、自巴蘭野遣之往、其人皆以色列中最著者、
臚列窺探者之名
4其名如左、屬流便支派撒刻沙母亞
5西緬支派何利沙法
6猶大支派耶孚尼迦勒
7以薩迦支派約瑟以甲
8以法蓮支派之子何施亞
9便雅憫支派拉孚八氐
10西布倫支派梭底迦叠
11約瑟瑪拿西支派蘇西迦底
12支派基瑪利亞米利
13亞設支派米迦勒西帖
14拿弗他利支派縛西拿比
15迦得支派瑪基臼利
16摩西所遣窺探迦南地者、其名如此、之子何施亞摩西改其名為約書亞
摩西精詳命之
17 摩西遣之往窺探迦南地、諭之曰、爾上迦南之南地、亦登山、
18視察其地何如、觀其居民、或強或弱、或多或寡、
19所居之地、或美或惡、所處之里居、或營壘、或城邑、
20其土地或膏腴、或瘠薄、有林木否、爾毋膽怯、當攜其地之果來、遣彼之時、正葡萄方熟之際、
彼眾盡窺全地攜果而返
21其人遂往窺地、自野至利合、近哈瑪之道、
22迦南之南地、至希伯崙、在彼有亞衲族人、亞希幔示篩撻買、建希伯崙城、先於建伊及瑣安城七年、
23又至以實各谷、在彼伐葡萄樹枝、枝上葡萄纍然、其中二人以杠舁之、又取石榴與無花果、
24以色列人在彼伐葡萄枝、故稱其地為以實各谷、以實各谷譯即葡萄谷之義
歷陳所見
25四十日後、窺地而返、
26巴蘭野之迦叠摩西亞倫以色列之會眾、以諸事覆之、又以其地之果示之、
27摩西曰、我儕至爾所遣我往之地、其地果流乳與蜜、此其果也、
28但其地之居民甚強、城垣甚堅固廣大、我又見亞衲族人在彼、
29亞瑪力族居南地、耶布斯亞摩利人居於山、迦南人居於海濱、及沿約旦河之境、
30迦勒見民怨摩西、乃安撫之曰、我儕可以上取其地、必能克之、
31迦勒偕往者曰、其民強於我、不可往攻之、
32遂毀其所窺探之地於以色列人前、曰、我所經行窺探之地傷害居民、有如吞食、在彼所見之人、身軀雄偉、
33又見偉丈夫亞衲族人、我儕較彼、自視如蝗、彼之視我亦如是、