Aa
摩西遣人窺迦南地
1耶和華諭摩西曰、
2於支派中、各簡牧伯一人、以窺迦南地、即我所錫以色列族者、
3摩西遵耶和華命、自巴蘭野遣之、所遣者、悉屬以色列族長、
4其名如左、屬流便支派、撒刻沙母亞
5西緬支派、何利沙法
6猶大支派、耶孚尼迦勒
7以薩迦支派、約色以迦
8以法蓮支派、之子何西阿
9便雅憫支派、拉孚帕提
10西布倫支派、梭底迦疊
11約瑟之裔、屬瑪拿西支派、穌西迦底
12之支派、基瑪利亞米利
13亞設支派、米迦勒西帖
14拿弗他利支派、縛西拿比
15迦得支派、瑪基臼利
16摩西所遣以窺地者、即斯人也、之子何西阿摩西易其名為約書亞
17摩西遣十二人以窺迦南、曰、自其南境而往、入彼山地、
18察其土壤、觀其居民、強弱眾寡、
19其處之所、或美或惡、其居之邑、或類營壘、或類城垣、
20其土壤、或瘠或腴、有無林木、宜強乃志、彼地之菓、可攜而歸、其時乃葡萄初稔之際、
21其人遂往窺地、自野至利合、及哈馬之道、
22轉而南向、至希伯崙、此邑之建、前於埃及瑣安七年、在彼有亞衲亞希幔示篩撻買
23以實各谷、在彼斫葡萄枝、上具葡萄一穗、13:23 此節下半句漏譯
24故其地名曰以實各谷、
窺地者復命
25四十日後、窺地而返、
26巴蘭野之加低斯、見摩西 亞倫、及以色列會眾、告以諸事、以厥土之菓示之、
27摩西曰、爾遣我所往之地、我已至焉、果流乳蜜、此其菓也、
28雖然、居民強悍、其邑廣大、俱有城垣、我見亞衲族於彼、
29亞瑪力族居南方、人、耶布斯人、亞摩利人居山地、迦南人瀕海與約但河居焉、
30迦勒摩西前、慰安民曰、我儕能克其地、其往取之、
31偕行者曰、彼強於我、不可往攻、
32遂毀所窺之地、謂以色列族曰、我所窺之地、吞噬居民、我所見之人、軀幹修偉、
33在彼見偉人亞衲族、我自較之、形猶蟿蟲、彼之視我亦若是、