Aa
Mười Hai Thám Tử Dọ Thám Xứ Ca-na-an
1Chúa Hằng Hữu phán bảo Môi-se:
2“Con chọn trong số các nhà lãnh đạo, mỗi đại tộc một người, sai họ đi do thám Ca-na-an, đất Ta cho Ít-ra-ên.”
3Vậy từ hoang mạc Pha-ran, Môi-se cử họ ra đi, theo lệnh Chúa Hằng Hữu. Tất cả đều là những người lãnh đạo của người Ít-ra-ên.
4Đây là danh sách của họ:
Đại tộc Ru-bên: Sam-mua, con của Xác-cua.
5Đại tộc Si-mê-ôn: Sa-phát, con của Hô-ri.
6Đại tộc Giu-đa: Ca-lép, con của Giê-phu-nê.
7Đại tộc Y-sa-ca: Di-ganh, con của Giô-sép.
8Đại tộc Ép-ra-im: Ô-sê, con của Nun.
9Đại tộc Bên-gia-min: Phan-thi, con của Ra-phu.
10Đại tộc Sa-bu-luân: Gát-đi-ên, con của Sô-đi.
11Đại tộc Ma-na-se, con trai của Giô-sép: Ga-đi, con của Su-si.
12Đại tộc Đan: A-mi-ên, con của Ghê-ma-li.
13Đại tộc A-se: Sê-thu, con của Mi-ca-ên.
14Đại tộc Nép-ta-li: Nách-bi, con của Vấp-si.
15Đại tộc Gát: Gu-ên, con của Ma-ki.

16Đó là danh sách các thám tử Môi-se sai đi trinh sát xứ Ca-na-an. Ông đổi tên Ô-sê, con của Nun, thành Giô-suê.
17Môi-se dặn họ: “Các anh đi lên miền bắc ngang qua xứ Nê-ghép đến tận vùng đồi núi;
18xem thử địa thế ra sao, dân tình thế nào, đông hay thưa, mạnh hay yếu,
19đất tốt hay xấu, thành thị có hào lũy kiên cố hay trống trải,
20đất đai màu mỡ hay khô cằn, có nhiều cây cối hay tiêu điều. Hãy cố gắng đem về một ít hoa quả, đừng ngại ngùng.” (Lúc ấy đúng vào mùa hái nho đầu màu.)
21Vậy, họ ra đi trinh sát đất này, từ hoang mạc Xin tới Rê-hốp, gần Lê-bô Ha-mát.
22Họ đi lên miền bắc, ngang qua xứ Nê-ghép tới Hếp-rôn, nơi con cháu A-nác là A-hi-man, Sê-sai, và Thanh-mai sinh sống. (Thành Hếp-rôn được xây trước Xô-an ở Ai Cập bảy năm.)
23Họ đến thung lũng Ếch-côn, cắt một chùm nho, hai người phải dùng đòn mới khiêng nổi. Họ cũng hái mấy trái thạch lựu và trái vả đem về.
24Thung lũng ấy được gọi là Ếch-côn,13:24 Nghĩa là chùm (chùm nho) vì các thám tử Ít-ra-ên đã hái nho ở đó.
Lời Tường Trình của Các Thám Tử
25Sau bốn mươi ngày do thám, họ trở về.
26Họ quay về với Môi-se, A-rôn, và toàn thể người Ít-ra-ên trong hoang mạc Pha-ran. Các thám tử báo cho họ và toàn thể người Ít-ra-ên và cho xem hoa quả trong xứ.
27Họ báo với Môi-se: “Chúng tôi đã vào đất ấy theo lệnh ông sai bảo chúng tôi; thật là đất tràn đầy sữa và mật. Đây là hoa quả của xứ ấy.
28Tuy nhiên, dân ở đó rất cường tráng, thành thị rộng lớn, và hào lũy kiên cố. Ngoài ra, chúng tôi có thấy bọn khổng lồ, thuộc dòng dõi A-nác ở đó nữa.
29Người A-ma-léc ở Nê-ghép, người Hê-tít, người Giê-bu, và người A-mô-rít ở vùng cao nguyên, còn người Ca-na-an ở miền biển13:29 Nt Địa Trung Hải và dọc theo Thung lũng Giô-đan.”
30Ca-lép lên tiếng để trấn an dân chúng đang nghi hoặc trước mặt Môi-se: “Chúng ta phải đi ngay vào chiếm lấy đất ấy, chúng ta thừa sức chinh phục xứ này.”
31Nhưng các thám tử khác nói: “Chúng ta không đủ sức đâu, vì họ mạnh hơn chúng ta.”
32Những người này thổi phồng những điểm bất lợi: “Đất này sẽ nuốt chửng dân ta, vì dân cư chúng nó là giống khổng lồ.
33Chúng tôi đã thấy bọn người khổng lồ13:33 Nt Nephilim con cháu A-nác. Họ to lớn đến độ chúng tôi cảm thấy mình bé nhỏ như những con cào cào khi đứng trước mặt họ.”