Aa
以色列人毋效伊及人與迦南之人所為
1主諭摩西曰、
2以色列人云、我乃主爾之天主、
3昔爾居伊及國、其民所行者毋效之、我將導爾至迦南地、其民所行者亦毋效之、且毋從其習俗、
4必遵我法度、守我律例、循之而行、我乃主爾之天主、
5謹守我律例法度、人若遵行、必因而得生、我乃主、
禁娶骨肉以亂倫
6凡爾眾、毋與骨肉之親、親近苟合、我乃主、
7毋與母苟合、若苟合、則辱父母、
8毋與繼母苟合、若苟合則辱父、
9爾之姊妹、無論同父異母、同母異父、或生在家、或生在外、悉毋與之苟合、
10毋與子之女、及女之女苟合、若苟合、則辱己、
11爾繼母從爾父所生之女、亦為爾妹、毋與之苟合、
12父之姊妹、即父骨肉之親、毋與之苟合、
13母之姊妹即母骨肉之親、毋與之苟合、
禁淫亂及種種惡俗
14毋與伯母嬸母苟合、
15毋與子媳苟合、
16毋與嫂及弟婦苟合、若苟合則辱兄及弟、
17毋與妻攜來之女苟合、毋娶妻之孫女、或妻之外孫女與之苟合、此等亦係骨肉之親、如此行乃為惡俗、
18爾妻尚存、毋娶其姊妹、與之苟合、激妻嫉妒、
19婦行經時、毋近之與之苟合、
20毋與他人之妻同寢、沾污己身、
21毋以子女焚獻摩洛、毋瀆爾天主之名、我乃主、
22毋與男淫、是乃可憎之事、
23無論男女、毋與獸淫、沾污己身、是乃可憎之惡事、
24爾毋行此沾污己身、我於爾前所將逐之諸族皆行之、自取沾污、
25其地亦染污穢、緣此我討居民之罪、使地不容之、原文作使地吐其居民
26故爾曹無論土著、及寄居爾中之外邦客旅、皆當遵守我之律例法度、毋行此可憎之事、
27在爾以前居此地之民、行此一切可憎之事、使地染污穢、
28爾若亦玷污斯地、惟恐地不容不容原文作吐下同爾、如不容在爾以前之居民然、
29此一切可憎之事、凡行之者必滅絕於民中、
30必謹守我所命爾當守者、在爾以前之人可憎之惡俗、毋習染自污、我乃主爾之天主、