Aa
禁淫婚
1 耶和華摩西曰、
2以色列族、我耶和華乃爾之上帝。
3昔爾居埃及、其土之風俗、爾勿從、今我導汝至迦南、其人之作為、爾勿效、亦勿守其禮儀。
4我之法度禮儀、爾必順從、我耶和華爾之上帝、所命若此。
5如遵我法度、守我禮儀、則可得生、爾當行之勿失、此我所命爾者也。○
禁淫亂
6勿干骨肉之親、而行淫亂、為我耶和華所禁。
7勿烝爾母、烝之是辱父母。
8父之繼室勿烝之、烝之則辱及於父。
9至於姊妹、無論同父異母、同母異父、生於家、產於外者、勿亂之。
10子之女、女之女、勿亂之、是辱己也。
11同父異母之姊妹、勿亂之。
12母之姊妹、即父骨肉之親、勿烝之。
13母之姊妹、即母骨肉之親、勿烝之。
14爾之姆嬸、伯叔之妻也、勿烝之、烝之是辱伯叔。
15子之妻媳也、勿亂之、
16兄弟之妻、勿亂之、辱及兄弟。
17婦有女勿同娶、婦之子有女、婦之女有女、亦勿同娶、皆妻戚屬、勿亂之、斯乃惡俗。
18爾妻尚存、勿娶其姊妹、恐辱妻而苦其心。
19婦癸至別居時、毋行好合、以辱其身。
20勿與他人之妻同寢、致玷己身。
21勿焚爾子女、以享摩洛、瀆爾上帝之名、為我耶和華所禁。
22男色可憎、爾勿漁獵。
23男勿淫於獸、以玷身、女勿淫於獸、以逆性。
24異邦人行此、自取污衊、故我逐之、爾勿則效、
25彼已有玷、我治其罪、使地不載、
26故爾曹不論宗族賓旅、當守我法度禮儀、毋蹈此愆。
27昔斯土之人、專務行此、使地染污、
28如爾效之、地必不容爾、與彼相同。
29凡蹈此愆、絕之民中、
30爾當守我法度、彼之所行、事多可憎、玷及其身、爾毋則傚、我耶和華爾之上帝所命如此。