Aa
1耶和華諭摩西曰、
2以色列族云、我乃耶和華、爾之上帝、
3昔爾居埃及、勿從其土之俗、今我導爾至迦南、勿行其人之行、勿循其典章、
4爾必守我律例、循我典章、我乃耶和華、爾之上帝、
5故當循我典章、守我律例、人若行之、則緣此而得生、我乃耶和華也、○
勿亂骨肉之親
6勿干骨肉、而行淫亂、我乃耶和華也、
7勿烝爾母、烝之是辱父母、
8父之繼室、勿烝之、烝之則辱父、
9至於姊妹、無論同父異母、同母異父、生於家、產於外者、勿亂之、
10子之女、女之女、勿亂之、亂之是辱己、
11同父異母之姊妹、亦為爾之姊妹、勿亂之、
12父之姊妹、乃父骨肉之親、勿烝之、
13母之姊妹、乃母骨肉之親、勿烝之、
14伯叔之妻、爾之姆嬸、勿烝之、
15子之妻、爾媳也、勿亂之、
16兄弟之妻、勿亂之、亂之是辱兄弟、
17婦有女、勿同娶、婦之子有女、婦之女有女、亦勿同娶、皆妻骨肉之親、勿亂之、斯乃惡俗、
18爾妻尚存、勿娶其姊妹、辱妻而致其妒、
19婦行癸不潔時、毋與之近、而行好合、
20勿與他人之妻同寢、致辱己身、
21勿使爾子女經火、以奉摩洛、勿瀆爾上帝之名、我乃耶和華也、
22勿親男色、如近婦人、斯事可憎、
23男勿淫於獸以玷身、女勿淫於獸以逆性、○
24勿緣斯事自辱厥躬、我於爾前所逐之民、行此自玷、
25厥地見污、故我以罪加之、俾其居民為地所吐、
26爾曹不論宗族、及旅於爾中者、當守我典章律例、毋為此可憎之事、
27昔居斯土之人、行此可憎之事、致玷厥地、
28爾勿效之、而污斯地、免為所吐、如吐先爾之民然、
29凡為此可憎之事、必絕於民中、
30爾當守我所命、勿從在昔可憎之俗、而玷爾身、我乃耶和華、爾之上帝也、