Aa
主之僕即基督甚謙遜恆心傳道於世
1試觀我僕、我所扶持、我所選擇、我心所悅者、我將以我神賦之、彼以真法示於列邦、
2彼不諠譁、不揚聲、不使其聲聞於街衢、
3已傷之葦不折、燼餘之炷不滅、必循實理以傳真法、
4不衰微、不困憊、不困憊或作不喪膽迨設真法於世、洲鳥居民、俱仰望其訓、
許以保護扶持使為中保普照列邦
5主天主造諸天而張之、闢地及造其上之萬物、以生氣賦地上之生民、以靈性畀凡行於地者、今如是云、
6我即主召爾、以彰仁義、援爾手以護爾、使爾為與民立約之中保、為列邦之光、
7明原文作啟盲者之目、使被囚者出獄、使居幽暗者得出囹圄、
8我乃主、此我名也、必不容他神奪我之榮光、不容偶像得我所當得之頌美、
曩時預言福音之事無不應驗故勸天下兆民宜頌主
9昔之預言、皆已應驗、今更宣告新事、未成之先示於爾、俾爾得聞、
10泛海者與海中萬物、洲島與其居民、當以新歌歌頌主、在地極讚美主、
11曠野諸邑之居民、居基達鄉里之人、當揚聲而唱、居磐巖者、咸宜謳歌、宜自山巔大聲歡呼、
12以榮歸主、在洲鳥揚主之美德、
13主將顯出、有若英雄、震怒發其熱心、有若戰士、暗鳴叱咤、奮力克敵、
14我靜寂緘默、隱忍已久、今將呼號、如臨產之婦、奮然吐氣、呼吸甚烈、
15使山嶺荒蕪、使其上之百卉枯槁、使河變為島、使湖池盡涸、
16必導瞽者於素不識之道、使行不識之徑、使暗在其前為光、使曲為直、我必行斯事、必不遐棄斯民、
17凡恃偶像、向金鑄之形像曰、爾乃我之神、此人必退後蒙羞、○
責民不信
18爾聾者當聽、爾瞽者當視、
19孰為瞽者、豈非我僕、孰聾如我所遣之使、孰瞽如我之良友、孰瞽如主之僕、
20事雖多見而不領會、耳雖開通而不欲聽、
21然主仍為己之仁義、樂使律法為大為榮、樂使律法為大為榮或作樂賜以廣大榮耀之律法
22彼為被擄掠遭強奪之民、囚於獄、拘於監、被刼掠無人救援、遭攘奪無人言反、
23爾曹中誰肯傾耳聽此、以後誰肯敬聽、
24誰使雅各遭攘奪、誰付以色列於刼掠者、豈非主乎、因我儕獲罪於主、不欲行主道、不聽從主之律法、
25故主以烈怒傾洩其上、使遇爭戰兇暴之事、火焚四周、火焚四周或作四周烈怒炎炎如火而猶不知、燬及其身、仍不以為念、