Aa
耶和華許以真理宣傳萬邦
1試觀我僕、我所扶翼、我所遴選、我心所悅者、我曾以我神賦之、彼將以公義示異邦、
2彼不呼不喧、其聲不聞於衢、
3已傷之葦不折、燃餘之炷不滅、必憑誠實、以宣公義、
4不困憊、不恇怯、迨立公義於世、島嶼必仰其訓、
5耶和華上帝創造諸天、而展布之、鋪張大地、及其土產、以生氣賦億兆、以神性畀行於地上之人、
召其僕為列邦之光
6曰、我耶和華以義召爾、必攜爾手而護爾、使爾為與民立約之據、亦為列邦之光、
7啟瞽者之目、出囹圄之囚、處幽暗者、出之於獄、
8我為耶和華、此我名也、不以我之榮光畀他神、不以我之聲譽付雕像、
9昔所預言、已悉應矣、今復告以新事、事尚未發、即示爾焉、○
海島居民當謳新歌頌美耶和華
10航海之人、海中萬物、島嶼與其居民、當謳新歌於耶和華、自地極頌美之、
11曠野及其城邑、基達所居之鄉、當揚厥聲、西拉居民宜謳歌、自山巔而歡呼、
12歸榮於耶和華、宣揚其聲譽於島嶼、
13耶和華將出、有若力士、勇氣奮揚、有若戰士、喑嗚叱咤、奮力擊敵、
14耶和華曰、我久緘默、寂然自抑、今則號呼、如臨產之婦、氣急而喘、
15必使山岡荒蕪、草木枯槁、江河為洲、池沼盡涸、
16惟彼瞽者、我必攜之於不識之途、導之於不識之徑、在彼之前、使暗為光、使曲為直、我將行此、而不之棄、
17凡恃雕像、對鑄像云、爾為我神、必皆退而愧怍、○
責民不信
18爾曹聾者宜聽、盲者宜視而明、
19誰為瞽、非我僕乎、誰為聾、如我所遣之使乎、誰為瞽如我之同盟、誰為瞽如耶和華之僕乎、
20爾多見而不悟、啟耳而不聞、
21耶和華為己之義、喜弘法律、而尊重之、
22惟斯民被掠見奪、皆羈於穴幽於獄、被掠而無人施拯、見奪而無人曰返之、
23爾中誰傾耳聽此、嗣後聞而從之、
24誰使雅各被掠、付以色列於盜非耶和華乎、我儕獲罪於彼、不行其途、不遵其法、
25故彼傾其烈怒、俾遇劇戰、火灼四周、而彼不知、焚及其身、不以為意、