Aa
大衛初生之子
1 掃羅家與大衛家、相戰日久、大衛漸強、掃羅家漸弱、○
2大衛希伯崙生子、長暗嫩、乃耶斯列亞希暖所出、
3基利押、乃曾適迦密拿八亞比該所出、三押沙龍、乃基述達買瑪迦之子、
4亞多尼雅、乃哈及之子、五示法提雅、乃亞比他之子、
5以特念、乃大衛以格拉所出、此皆大衛希伯崙所生者、○
6掃羅家與大衛家相戰時、押尼珥掃羅家自強、
7掃羅有妃利斯巴愛亞之女也、伊施波設押尼珥曰、爾何與我父之妃同室、
8押尼珥聞言、怒甚、曰、我豈為猶大之犬首乎、我厚待爾父掃羅家、及其兄弟友朋、不以爾付於大衛手、今日乃以此婦罪我、
9耶和華曾與大衛誓、我必為大衛成其事、否則願上帝罰我維倍、
10我必奪國於掃羅家、立大衛之位、治以色列猶大、自別是巴
11伊施波設押尼珥、不答一詞、○
押尼珥結約歸大衛
12 押尼珥遣使見大衛曰、斯土屬誰乎、又曰、爾與我約、我手必助爾、使以色列眾悉歸爾、
13曰、善、我與爾約、惟索一事、爾來見時、必攜掃羅米甲至、否則毋覿我面、
14大衛遣使見掃羅伊施波設曰、以我妻米甲反我、即昔我以非利士人之陽皮一百所聘者、
15伊施波設遣使、自其夫拉億帕鐵取之、
16夫隨其後、且行且哭、偕至巴戶琳押尼珥謂之曰、歸哉、乃歸、○
17押尼珥曾與以色列長老相議曰、昔爾求大衛為爾王、
18今可行之、蓋耶和華論大衛曰、我必藉我僕大衛手、拯我民以色列、脫於非利士人、及諸敵之手、
19押尼珥亦與便雅憫人言之、遂往希伯崙、以以色列便雅憫家所願者、告大衛
20押尼珥與從者二十人、至希伯崙大衛大衛為之設筵、
21押尼珥大衛曰、我將啟行、集以色列眾、歸我主我王、與爾立約、使爾隨心所欲而王、大衛押尼珥、遂安然而去、
22約押大衛之臣僕、侵敵而歸、大獲貨財、時、押尼珥不與大衛共在希伯崙、已被遣安然而去、
23約押與其軍旅既至、或告約押曰、尼珥押尼珥來見王、而王遣之、彼安然而去矣、
約押疑忌押尼珥
24 約押詣王曰、爾何所為、押尼珥來見、奚為遣之、而彼已去、
25爾知尼珥押尼珥至此、乃欺爾也、欲窺爾之出入、與爾凡所為耳、
26約押既出、遂遣使追押尼珥、自西拉井攜之返、而大衛不知也、
刺殺押尼珥
27 押尼珥希伯崙約押引至邑門、佯欲私語、刺其腹、致之死、以報流弟亞撒黑血之仇、
28大衛聞之、曰、流尼珥押尼珥之血、我與我國、在耶和華前、永無罪辜、
29願歸約押之首、與其父全家、願約押家、或患白濁、或患癩疾、或扶杖而行、或隕沒於刃、或乏食、歷世不絕其人、
30約押及弟亞比篩押尼珥、因其於基遍戰場、殺其弟亞撒黑故也、○
大衛哀悼押尼珥
31 大衛約押與相從之眾曰、裂衣束麻、哀悼於押尼珥前、大衛王隨柩而行、
32押尼珥希伯崙、王於墓旁大聲而哭、民眾亦哭、
33王悼押尼珥曰、押尼珥之死、可如庸人之亡乎、
34爾手未縛、爾足未桎、爾之隕沒、猶人之亡於匪類也、民復哭之、
35日尚未入、民咸至、請大衛食餅、大衛誓曰、如日未入、而我食餅、或食他物、願上帝罰我維倍、
36民見此、則悅、凡王所為、民皆悅之、
37當日以色列民眾、咸知殺尼珥押尼珥、非由於王、
38王謂臣僕曰、汝豈不知今日在以色列中、為牧伯為大人者隕沒乎、
39我雖受膏為王、今猶荏弱、此洗魯雅之子、逼我太甚、願耶和華依惡人之惡而報之、