Aa
大衛受膏為猶大王
1厥後、大衛詢於耶和華曰、我往猶大之邑可否、耶和華曰、可、曰、當往何邑、曰、希伯崙
2大衛遂往、其二妻、耶斯列亞希暖、與曾適迦密拿八亞比該亦往、
3大衛率從者、及其眷聚咸至、居希伯崙諸邑、
4猶大人至、膏大衛猶大族王、○
5或告大衛曰、葬掃羅者、乃基列雅比人也、大衛遣使詣基列雅比人曰、爾厚待爾主掃羅而葬之、願耶和華錫嘏於爾、
6爾既行此、願耶和華以仁慈誠實待爾、我亦報爾之恩、
7爾主掃羅既沒、猶大族膏我為其王、爾當強乃手而奮勇、○
伊施波設為以色列王
8 掃羅軍長尼珥押尼珥、攜掃羅伊施波設濟河、至瑪哈念
9立之為王、治基列亞書利耶斯列以法蓮便雅憫、及以色列眾、
10掃羅伊施波設立為以色列王、時年四十、在位二年、惟猶大族從大衛
11大衛希伯崙猶大族王、歷七年有六月、○
12尼珥押尼珥、及掃羅伊施波設之臣僕、出瑪哈念、至基遍
13洗魯雅約押、及大衛之臣僕亦出、相遇於基遍池側、一軍坐池左、一軍坐池右、
14押尼珥約押曰、任少者起而戲於我前、約押曰、可、
15遂起、各如其數而過、屬便雅憫、及掃羅伊施波設者十二人、大衛之僕從十二人、
16互相執首、以刃刺脇、彼此偕仆、故其處稱曰希利甲哈素林、即在基遍
押尼珥與以色列人敗遁
17是日戰勢劇烈、押尼珥以色列人、敗於大衛之僕從前、
18洗魯雅三子、約押亞比篩亞撒黑在彼、亞撒黑足疾如野鹿、
19追襲押尼珥、不偏於左、不偏於右、
20押尼珥回顧曰、汝為亞撒黑乎、曰、是也、
亞撒黑追襲押尼珥被殺
21曰、爾其偏於左右、執一少者、奪其兵甲、惟亞撒黑仍追不舍、
22押尼珥曰、其偏之、不我追、奚使我擊爾仆地、若然、我何面目、與爾兄約押相見、
23惟彼弗偏、於是押尼珥以槍鐏刺其腹、自後而出、遂仆而死、凡至其死所者、皆止焉、
24約押亞比篩押尼珥、至基亞相對之亞瑪岡、在基遍野之道、時日入矣、
25便雅憫人咸集、從押尼珥、成為一隊、立於岡巔、
26押尼珥約押曰、刃之吞人、永不已乎、豈不知終必有苦乎、民追兄弟、爾不止之、將至何時、
27約押曰、我指維生上帝而誓、如爾無言啟釁、則民清晨已返、不追兄弟、
28於是約押吹角、民眾乃止、不追以色列人、不復戰鬥、
29押尼珥及其從者、終夜而行、經亞拉巴、濟約但、越畢倫、至瑪哈念、○
30約押押尼珥而歸、集其民眾、大衛僕從少十九人、及亞撒黑
31便雅憫人及押尼珥之從者、為大衛僕從所殺者、三百六十人、
32眾舁亞撒黑、葬於父墓、在伯利恆約押及從者、終夜而行、至希伯崙、時適黎明、