Aa
掃羅大闢二家久戰大闢日強掃羅日弱
1 掃羅家與大闢家戰、曠日持久、大闢愈強、掃羅家愈弱。
大闢於希伯崙生六子押尼耳忌益破設押尼耳願臣大闢大闢與約攜己妻米甲來乃許為臣
2 大闢希伯崙生子、長暗嫩、乃耶斯烈地之女亞希暖所出。
3基利押、乃曾適拿八加密地之女亞庇該所出。三押沙龍、乃基述達買馬迦所出。
4亞多尼雅、乃哈及所出。五示法提亞、乃亞庇達所出。
5以特念、乃大闢以客拉所出、此六子者俱生於希伯崙
6斯時也、掃羅之家與大闢戰鬥、押尼耳強助之。
7掃羅之妃哩斯巴愛雅之女也、益破設押尼耳、曰、我父嬪嬙、爾曷玷辱。
8押尼耳怒曰、我不從猶大族、惟助爾父掃羅家、及其戚屬友朋、不陷爾於大闢手、爾反視我若犬首、今日乃為此女詰責我乎。
9-10耶和華誓、移掃羅國祚、立大闢為王、治以色列族與猶大族、自別是巴、今我亦將助之、否、則願上帝降罰於我。
11益破設無辭以對、畏之故也。
12押尼耳遣使、謂大闢曰、斯土屬誰乎。又曰、爾與我約、我則助爾、使以色列族眾歸爾。
13大闢曰、善、我與爾約、惟索一詞、爾歸我時、必攜掃羅米甲至、否則毋許覿面。
14大闢遣使、謂掃羅益破設曰、昔我斷非利士人之皮一百、聘掃羅米甲為妻、今當反我。
15益破設遣使者、詣米甲拉億八氐所、取之。
16夫隨其後而哭、至巴戶林押尼耳曰、汝盍歸。乃歸。
押尼耳勸以色列歸大闢
17 押尼耳以色列族長老相議。曰、昔爾求大闢為王、治理爾眾。
18今可立之、蓋耶和華嘗曰、我將使僕大闢拯我以色列族之民、脫於非利士人、及諸敵手。
19押尼耳往說便雅憫人、旋至希伯崙、以以色列族及便雅憫家所欲為者、告大闢
押尼耳見大闢大闢宴之遣之歸
20 押尼耳與從者二十人、入希伯崙、覲大闢大闢賜宴、
21-22押尼耳大闢曰、我將往、集以色列族眾、歸於我主我王、與爾結約、使爾任意以治。大闢押尼耳安然以去。既往之後、約押大闢臣僕、大獲貨財、自陳而歸。
約押歸忌大闢任押尼耳去
23 約押與眾軍旅既至、或告之曰、尼耳之子押尼耳入覲吾王、王遣之安歸。
24約押見王曰、王果何為。押尼耳至此、爾遣之去、曷故。
25豈不知尼耳押尼耳至此、乃欺爾也。欲窺伺爾出入、與凡所為耳。
約押殺押尼耳
26 約押退、遣使追押尼耳、遇於西臘井傍、請復入邑、大闢不知。
27押尼耳希伯崙約押佯欲私語、導至邑門側、刺其腹、致之於死、以報殺弟亞撒黑之仇。
大闢詛約押因殺押尼耳
28 大闢聞之曰、尼耳押尼耳見殺、我與我民永無辜、耶和華為證。
29罪歸約押、與其父家、願約押全家、或患白濁、或患癩疾、或扶杖而行、或殞沒於刃、或飲食匱乏、代有其人、相繼不絕。
30約押亞庇篩、殺押尼耳、因昔戰於基遍、曾戮其弟亞撒黑也。
31大闢約押與臣僕曰、當裂衣衣麻、為押尼耳哭、王親送喪。
32押尼耳希伯崙、王大聲哭泣、於其墓側、民眾亦哭。
大闢弔押尼耳
33王為押尼耳作悲歌曰、押尼耳之死、豈若罪犯哉。
34爾手足無桎梏、猶人亡於匪類、爾之死亡、亦若是。民又為之哭。
35時未及夕、民至於前、請大闢食餅。大闢誓曰、如日未入、而我食餅、或食諸物、願上帝罰我。
36民見此甚悅、王凡所為、無不悅服。
37當日以色列族眾咸知、殺尼耳押尼耳者、非由於王。
38王謂臣僕曰、今日在以色列族中、元戎陷於死亡、汝豈不知。
39我雖受膏為王、今猶荏弱、而西魯雅之二子、桀驁不馴、願耶和華視惡人之罪戾、而報施焉。