Aa
掃羅 大衛二家久戰大衛家日強掃羅家日弱
1 掃羅家與大衛家戰、為日已久、大衛家愈強、掃羅家愈弱、○
大衛希伯崙生六子
2 大衛希伯崙生數子、長子安嫩、乃耶斯烈亞希暖所出、
3次子基利押、乃曾適拿八迦密亞比該所出、三子押沙龍、乃基述達買瑪迦所出、
4四子亞多尼雅、乃哈及所出、五子示法提雅、乃亞比他所出、
5六子以特念、乃大衛以格拉所出、大衛此六子、俱出於希伯崙、○
6掃羅家與大衛家相戰時、押尼珥力助掃羅家、
伊施波設押尼珥已辱其父掃羅押尼珥怒憾之
7初、掃羅有妃名利斯巴、乃愛亞之女、依施波設押尼珥曰、我父之妃、爾何玷辱、
8押尼珥伊施波設之言、怒甚、曰、我今日不從猶大族、恩待爾父掃羅家、及其兄弟朋友、不付爾於大衛手、或作護爾不陷於大衛手爾竟為此婦詰責我、我豈犬首乎、或作我豈猶大之犬首乎我今日恩待爾父掃羅家及其兄弟朋友不付於大衛手今日乃為此婦責我乎
9押尼珥若不循主所誓於大衛者、為大衛而行、則願主從重罰我、
10必移國於掃羅家、建立大衛位、治理以色列猶大、自別是巴
11伊施波設押尼珥、一言不敢答、
押尼珥願臣大衛 大衛與約攜己妻米甲來乃許為臣
12 押尼珥遣使往見大衛、謂之曰、此國屬誰乎、又曰、與我立約、我則助爾、使以色列人皆歸爾、
13大衛曰、善、我與爾立約、惟欲爾行一事、爾來覿我面時、必攜掃羅米甲偕來、否則不能覿我面、
14大衛遣使往見掃羅伊施波設曰、以我妻米甲反於我、即昔我以非利士人之陽皮一百所聘者、
15伊施波設遣人將米甲自其夫拉億帕提家、攜之歸、
16米甲夫隨於後、且行且哭、直至巴戶琳押尼珥曰、爾可歸、帕提乃歸、○
押尼珥以色列大衛
17 押尼珥以色列長老曰、爾素願大衛為王、治理爾曹、
18今可隨願以行、主亦曾許大衛曰、我必藉我僕大衛手、救我民以色列、脫於非利士人手、及諸敵手、
19押尼珥亦說便雅憫人、又往希伯崙、以以色列便雅憫全家所欲為者、告大衛
押尼珥大衛 大衛宴之遣之歸
20 押尼珥希伯崙大衛、從之者二十人、大衛押尼珥及從者設宴、
21押尼珥大衛曰、我且起、往集以色列人眾、來見我主我王、與王立約、使王可遂心願以為王、大衛押尼珥安然而去、
22約押大衛臣僕攻敵軍而歸、攜奪獲之貨財甚多、時、押尼珥已離希伯崙大衛已遣之安然而去、
約押歸忌大衛押尼珥
23 約押及所率之全軍既至、或告約押曰、尼珥之子押尼珥來見王、王遣之安然而去、
24約押入見王曰、王果何為、押尼珥至此、爾何遣之去耶、
25豈知尼珥之子押尼珥至此乃欺爾、欲窺伺爾之出入、與凡所為耳、
約押押尼珥
26 約押大衛前而退、遣使追押尼珥、及於西拉井旁、乃使之返、大衛不知、
27押尼珥希伯崙約押導之於邑門、佯欲與言密事、乃在彼刺其腹、致之於死、以報殺弟亞撒黑之仇、
大衛約押因殺押尼珥
28後、大衛聞之曰、流尼珥押尼珥之血、我與我國在主前永無辜、
29其血之罪、歸約押首、及其父之全家、願約押家患白濁者、有癩疾者、扶杖而行者、亡於刃者、匱乏飲食者、恆有不絕、
30約押與弟亞比篩、殺押尼珥、因昔戰於基遍押尼珥殺其弟亞撒黑故、
31大衛約押及偕之之眾民曰、當裂衣衣麻、在押尼珥櫬前舉哀、大衛王亦隨其櫬、
32押尼珥希伯崙、王在其墓旁、舉聲而哭、眾民亦哭、
大衛押尼珥
33王弔押尼珥曰、押尼珥死、何竟如愚妄者死乎、
34爾手未受縶縛、爾足未就銅索、爾之死亡、猶人亡於匪類手中、手中原文作前眾民更為之哀哭、
35時未及暮、眾民來前、請大衛飲食、大衛誓曰、如我在日未入之先、嘗餅或他物、願主從重罰我、
36眾民見此甚悅、凡王所為、眾民無不悅、
37當日以色列眾民、咸知殺尼珥押尼珥、非出於王意、
38王謂臣僕曰、今日在以色列中殞亡元帥元帥或作牧伯之大丈夫、爾曹豈不知乎、
39我始受膏為王、今尚荏弱、此西魯雅二子強於我、願主循惡人所行之惡而報之、