Aa
萬王之王眾主之主
1厥後、聞大聲髣髴自天上廣眾而發曰:「普天同慶!當將一切救恩、光榮、權能歸我天主;
2天主黜陟幽明、聰明、正直、已予熒惑全世之大娼以判決、而伸其忠僕流血之冤!」
3既又曰:「普天同慶!厥娼被焚之煙、世世不熄!」
4於是二十四老及四靈物、俯伏肅拜御極之天主曰:「心所願也!普天同慶!」
5又一音自寶座中發曰:「凡厥忠僕及爾等寅畏之者、無大無小、咸當心歌腹咏、頌美天主。」
6又聞髣髴廣眾之聲、如浪濤之澎湃、大雷之隆隆曰:「普天同慶!吾主天主全能者登極矣!
7吾儕當拓開心胸、懽忻鼓舞、以歸榮於主!蓋羔羊之佳期已至、新人已凝粧而待矣!
8新人承恩、得以光明皎潔之純紵自服。」純紵者何、諸聖之善行也。
9有天神語予曰:「筆之於書:凡被邀參與羔羊之婚筵者、福莫大焉。」復告予曰「此實為天主之言。」
10吾乃俯伏而拜之、彼止之曰:「慎莫為此!我與爾及信奉耶穌妙證之眾兄弟、皆屬同寅;爾當敬拜天主耳。蓋耶穌之妙證、實為一切預言之靈樞。」
11爾時見天自闢、倏有一白馬、騎者名曰『真實無妄。』執法作戰、一秉正義;
12雙目炯炯如火光、首戴冠冕無數、所書名號、除自己外無識之者;
13身披濺血之袍人稱之曰『天主之道。』19:13 若望福音第一章第一節。
14天上萬軍、悉騎白馬而隨之、衣純紵、白且潔。
15彼口吐利刃、以擊萬邦;手執鐵杖、以牧元元;足踐酒醡、以洩全能天主之義憤;19:15 聖詠第二首第九節。
16袍上及甲上題有名號曰
「萬王之王、眾主之主。」
17又見一天神、立於日中、揚聲而呼中天之鳥曰:「來集、共赴天主之盛筵、
18暢食諸王之肉、將帥之肉、猛士之肉、以及萬馬及騎者之肉;無主無奴、無貴無賤、其肉皆供爾一餐而已。」
19乃見上述之獸、及世上諸王、率兵而集、欲與騎白馬者及其所率之軍作戰;19:19 見本書第十七章第十二節。
20獸及偽先知同被擒。偽先知者、即當日行異蹟於獸前以熒惑受獸印拜獸像之群眾者也。二者俱被執而生投於硫火池中。
21騎白馬者復以其口吐之劍、殲滅餘黨、眾鳥皆飫其肉焉。