Aa
天主受讚美緣懲罰大淫婦為僕人伸冤
1此後我聞似有群眾之大聲於天、曰、阿勒路亞、阿勒路亞譯即當讚美主之義拯救、榮光、尊貴、權能、皆歸我主天主、
2其審判惟真與公、已審判淫亂敗世之大淫婦、彼流天主僕人之血、今天主報之、為僕人伸冤、
3再曰、阿勒路亞、[焚]彼之煙上騰、永遠不熄、
4二十四長老與四活物、俯伏崇拜坐寶座之天主、曰、阿們、阿勒路亞、
5有聲自寶座出、曰、我天主之僕、凡敬畏天主者、無論大小、皆當讚美天主、
6我聞如群眾之聲、大水之聲、巨雷之聲、曰、阿勒路亞、因全能之主天主、秉權而王、
羔羊之婚筵
7我儕當歡樂踴躍、以榮光歸之、因羔之婚期已屆、新婦已自備以待、
8時新婦得衣光明潔白之枲衣、此枲衣乃聖徒之義、
9天使語我曰、爾筆之於書、曰、凡蒙召赴羔之婚筵者、有福矣、又曰、此乃天主之言、真實不偽、
天使不敢受拜
10我遂俯伏於其足前、欲拜之、彼謂我曰、不可、我與爾、並與爾諸兄弟、即為耶穌作證者、同為僕、爾當崇拜天主、蓋感先知之神、亦感為耶穌作證之人、○
11我見天開、有一白馬、乘之者、其名忠信真實、其審判與戰、皆以公以義、
12其目如火燄、首戴多冕、又有所書之名、己之外、無有識之者、
13衣以染血之衣、其名稱為天主之道、道或作言
14在天諸軍、皆衣潔白枲衣、乘白馬以從之、
15有利劍自其口出、以之擊諸異邦、且以鐵杖轄轄原文作牧之、踐全能天主忿怒之酒醡、
16股邊之衣上、原文作在其股與衣有名書曰、萬王之王、萬主之主、○
召群鳥食見殺者之肉
17我見一天使立於日中、向空中飛鳥大聲呼曰、來、集於至大天主之盛筵、
18食君王之肉、將帥之肉、勇士之肉、馬及乘馬者之肉、自主者、為奴者、無論大小、皆食其肉、
19我見獸與世之諸王及其眾軍咸集、欲與乘馬者及其軍戰、
20獸被擒、偽先知曾於獸前行異跡、誘惑受獸印誌及拜獸像者、亦同被擒、二者生投於硫磺火坑中、
21其餘見殺於乘馬者口中所出之劍、鳥食其肉而飽焉、