Aa
善惡對舉垂為箴言
1 所羅門之箴言如左、生子智慧、父則喜樂、生子愚魯、母懷殷憂。
2非義之利、無所裨益、躬行仁義、可免死亡。
3義者處飢困而能亨、惡者有貨財而難保、悉耶和華所使也。
4惰則致貧、勤則致富。
5及夏而斂者可為智、當秋而寢者人所羞。
6義者行仁而受福、惡者強暴而受禍。
7義者聲名、流芳弗替、惡者姓氏、遺臭無窮。
8智者心靈、受人訓誨、愚者言多、必致隕越。
9直躬而行者、無不當、所從邪曲者、罰難逭。
10送目惑人、必致憂愁、愚者多言、必致隕越。
11義人其言也善、福之基也、惡人其言也厲、禍之由也。
12憾人者、搆人之釁、愛人者、隱人之惡。
13有智者常談至道、無智者必受扑責。
14智者聞言、藏之於衷、愚者多詞、害及乎人、
15富人有財、常得範衛、貧人缺乏、臨於危亡。
16義人往無不利、惡者動輒得咎、
17祇承教誨、則從生道、不聽勸勉、必履歧途。
18匿怨而友、播揚人惡、愚者之所為也。
19多言有咎、拑口為智、
20義人之言如金煆煉、惡者之心有若渣滓。
21義者有道、可以養眾、愚人無慧、陷於死亡。
22耶和華福之富之、不使懷憂。
23愚者喜妄行、智者悅守道。
24惡者所畏必至、義人所欲必得。
25烈風一至、惡者歸於無有、義人立而不倚。
26醋能傷齒、烟能蔽目、僕役怠惰以誤主、亦若是。
27耶和華者、得享遐齡、為惡之人、必遭短折。
28義人所冀者、必得其樂、惡人所懷者、必絕其望。
29耶和華之道、益善而虧惡。
30義者永不遷移、惡者不得恆業、
31仁義之口、惟言智慧、頑嚚之舌、斷之勿疑。
32義人知所當言、惡者吐詞不善。