Aa
善惡對舉垂為箴言
1 所羅門之箴言如左、智慧之子、使父喜樂、愚昧之子、為母所憂、
2非義之財、無所裨益、惟公義始能救人於死、
3善人、主祐之不饑、惡人、主使之不得所欲、
4經營手惰者必貧、手勤者必富、
5夏時斂者乃賢子、穡時寢者為不肖子、
6善人首戴福祉、惡人口含很毒、
7善人之名、必為人所讚、惡人之名、必遺臭腐爛、
8必慧者聽受命令、口愚者口愚者或作口出愚言者必陷於禍患、
9履正直道者、必安步無懼、行邪曲路者、必致敗露、
10以目示意者、必使人懷憂、多言之愚人、必陷於禍患、
11善人之口乃生命之源、惡人之口含很毒、
12憾足以起爭端、愛足以掩諸過失、
13明哲人之口有才智、無知者之背受仆責、
14智者懷藏知識、愚者之口速致敗亡、
15富人貲財、如其堅城、貧人缺乏、常臨危境、
16善人經營、致得生命、惡人結果、無非罪戾、
17守訓誨者乃從生命之道、棄督責者必致迷妄、或作守訓誨者示人生命之道棄督責者使人迷妄
18匿憾者口必言誑、讒毀人者為愚昧、
19多言難免有罪、緘口者可謂有智、
20善人之言、言原文作舌有如佳銀、惡人之心、所值無幾、
21善人之口、教養人多、愚者因無知而死、
22主若降福、人始致富、並不使兼增憂慮、
23愚者行邪若戲、明哲之人、恆存智慧、
24惡人所懼、必臨及其身、善人所欲、主必賜之、
25惡人歸於無有、如狂風之疾過、惟善人有基永存、
26怠惰之人、使遣之者難忍、如醯傷齒、如煙薰目、
27敬畏主者、得享遐齡、惡人之年壽、必致短折、
28善人得其所望而樂、惡人所冀、必致空虛、
29主之道、正直人視為鞏固之城、惟惡者以為可懼、
30善人永不遷移、惡人不得居於世、
31善人之口、滋生智慧、乖謬之舌、斷之勿疑、
32善人之唇、出言致悅、惡人之口、吐辭乖戾、