Aa
可喇等結黨叛逆
1 利未支派、哥轄孫、以斯哈哥喇流便支派、以利押二子、大單亞庇蘭比勒
2-3以色列族會長、有名望者、二百五十人、集攻摩西亞倫曰、耶和華會眾、人各成聖、奚爾自大、欲超軼於耶和華之民。
4摩西聽之、俯伏於地、
5哥喇及其黨曰、耶和華於詰旦、必明示爾曹、孰為其僕、孰能成聖、可進其前、蓋耶和華所簡者、當進於前。
6哥喇及其黨宜執鼎、
7明晨燃火置香、奉耶和華、而耶和華所簡者、即以為聖、汝利未族妄自矜大。
8又曰、汝利未族宜聽我言。
9以色列族之上帝、區別爾曹、離以色列族、使進於前、服役於耶和華會幕、立會眾前、以為供役、其事豈微細哉。
10耶和華使爾利未族、進於其前、爾猶以為不足、乃更欲為祭司乎。
11為此、爾黨集攻耶和華亞倫何人斯、爾曹奚為怨之。
12摩西以利押二子、大單亞庇蘭。對曰、我不欲至、
13爾自產乳與蜜之地、導我使出、殺於曠野、其事豈微細哉、尚欲自立為君、以治我乎。
14爾未導我至產乳與蜜之地、未嘗賜我田園、豈欲抉斯眾之目乎、我不欲應爾召。
15摩西怒甚、籲耶和華曰、勿眷顧其禮物、我未取其一驢、未害其一人。
16乃謂哥喇曰、爾與爾眾、至於詰朝、可偕亞倫、至耶和華前。
17二百五十人各執鼎、炷香於中、爾及亞倫亦各執鼎、至耶和華前。
18遂各執鼎、燃火炷香、與摩西亞倫立於會幕前。
19哥喇集會眾而至、欲攻擊之、忽耶和華之榮光顯現、會眾目擊。
20耶和華摩西亞倫曰、
21爾當區別、離此會眾、俟我速滅之、
22二人乃俯伏曰、上帝乎、爾以生氣賜於億兆、曷以一人獲罪、而怒及會眾。
23耶和華摩西曰、
24爾告會眾必遠離哥喇大單亞比蘭之幕、
摩西令民遠離逆黨之幕
25 摩西往見大單亞庇蘭以色列族長老隨其後、
26謂會眾曰、離此惡黨之幕、勿捫其物、恐同陷於罪、與之偕亡。
27眾離哥喇大單亞庇蘭之幕、大單亞庇蘭挈其妻孥以出、立於幕門。
28摩西曰、耶和華遣我行此、我弗擅行、有明徵焉、
29倘彼得終天年、與眾無異、則知耶和華未嘗遣我、
30耶和華行事維新、使地口翕張、吞噬其眾、生墮坎阱、則其人之欺悔耶和華、由此可見矣。
地裂口呑可喇黨
31言竟、土壤盡裂。
32地口翕張、吞噬哥喇徒黨、與其眷聚什物、
33暨凡所有、俱生陷於坎阱、為地所覆、絕於會中、
34以色列族、在於四周、聞聲而遁、曰、恐我儕亦為地所吞。
火燬焚香者二百五十人
35 耶和華使火出、燬其焚香者、二百五十人。○
擣香爐為葉用飾祭壇以警將來
36 耶和華摩西曰、
37告祭司亞倫以利亞撒、云、必取鼎於火中、傾其爇炭、蓋鼎已成聖、
38人雖犯法、自殞厥命、然其鼎嘗奉於我、故得成聖、當取其銅、擣之使薄、以飾祭壇、為以色列族、垂戒於後。
39奉火見燬之人、悉有銅鼎、祭司以利亞撒取焉、擣之使薄、以飾祭壇。
40以色列族記誌、他人非亞倫之子孫則不得前、焚香以奉耶和華恐遭厥害、若哥喇及其黨然、遵耶和華所諭摩西之命。○
民怨摩西亞倫遂遭瘟疫死者萬四千七百人
41詰旦、以色列會眾怨摩西亞倫曰、耶和華之民、嘗為爾曹所戮、
42會眾咸集、攻擊摩西亞倫、瞻望會幕、有雲蓋之、耶和華之榮光顯現。
43摩西亞倫、至會幕前。
44耶和華摩西曰、
45離此會眾、我將速滅之、二人俯伏。
46摩西亞倫曰、耶和華怒甚、其災已降、爾當執鼎、取壇上之火炷香、急至眾會、代為贖罪。
亞倫焚香為民贖罪瘟疫乃止
47 亞倫摩西命、取鼎、趨至會眾所、見災已降、
48立於生者死者間、炷香代贖其罪、厥災始弭、
49昔為哥喇事殞沒外、降災而死者、計一萬四千七百人、
50降災既止、亞倫反見摩西於會幕前。