Aa
民聞消息悲怨爭鬧約書亞迦勒勸民毋怨
1是夜會眾大聲號哭。
2以色列族怨摩西亞倫曰、我儕寧亡於埃及、或殞於曠野為幸。
3耶和華何導我至此、使我殲滅於刃、妻孥被擄、莫若仍歸埃及為善。
4於是相議曰、莫若立牧、以歸埃及
5摩西亞倫俯伏於以色列會眾前。○
6窺察者二人、之子約書亞耶孚尼迦勒、自裂其衣、
7以色列會眾曰、我過其地而窺察之、其土甚美、
8產乳與蜜、如耶和華悅我、必導我至彼、以地賜14:8 編註:「賜」原影像本為「錫」我。
9莫叛耶和華、莫畏斯土之民、我得耶和華庇佑、彼無所扞衛、必為我並吞、故勿危懼、
10會眾欲擊以石、耶和華之榮光、顯於會幕、以色列族無不目擊。○
上帝怒悖逆之民言欲滅之
11 耶和華摩西曰、我顯異跡於斯民中、彼不篤信我、且欺侮我、伊於何底。
12我必降以疾疫、殄絕其族、使爾昌熾、成為大國、較彼尤眾。
摩西為求赦免上帝允之
13-15 摩西耶和華曰、昔爾施大力、率以色列民、出於埃及、斯土之民、知爾居處以色列族、為民目擊、以雲蔽之、晝導以雲、夜燭以大其狀如柱、今欲盡滅斯眾、與戮匹夫無異、則埃及億兆、風聞其事、普告於斯土、斯土之民、嘗聞爾名者、必曰、
16耶和華誓以斯土予以色列民、惟不能導之入彼、故滅之於野。
17茲求我主施厥大力、爾嘗稱己名曰、
18耶和華恆忍、施恩之上帝、人蹈罪愆、可蒙赦宥、恆於惡者不蒙赦宥、禍及其身、自父及子、至三四世。
19爾既廣施仁德、宥民罪愆、自出埃及、迄於今日、已非一次、故求爾仍加赦宥。
20耶和華曰、我從爾言、以赦其罪。
21雖然、我指己以誓、必使我榮丕顯於天下。
22昔於埃及、及至曠野、俱行異跡、顯我榮光、斯人目擊、猶且試我、至於十次、不聽我言、
23緣其欺我、故我所誓、錫厥祖之地、彼不能覯止、
24惟我僕迦勒、不同於眾、恆從乎我、故所往之地、必賜之人、14:24 編註:「人」原影像本為「入」遺於子孫。
25亞馬力迦南人、居於斯谷、詰朝爾曹返斾、道由海、復往曠野。○
民因怨上帝不得入迦南必死於野
26 耶和華摩西亞倫曰、
27我聞以色列族、嘖有怨言、忍此惡類、將至何時、
28當告之云、我指己而誓、爾之所言、我必行之、
29爾出言怨我、故所見核者、自二十歲以上、俱暴骨於野、
30我所許之地、爾不得入、惟耶孚尼迦勒、及之子約書亞、可得而入。
31爾之幼稚、爾言將被擄者、我必導入、得爾所蔑視之土、
32惟爾曹必暴骨於野。
33爾之子女、緣爾行惡、必令其盤旋於曠野、歷四十年、待爾屍骸消滅。
34爾窺察厥地、歷四十日、今罰爾罪、年數等其日數、必至四十載而後已、使知我棄爾焉。
35蓋此惡類悖逆乎我、我必降罰、使盡亡於曠野、我耶和華嘗言之矣。○
謗地者遇災而死
36 摩西所遣之人、窺察其地、返有讒言、使眾怨摩西
37遇災而死於耶和華前、
38惟其中二人、之子約書亞耶孚尼迦勒、安然無恙。
民悔無及欲入迦南登山見敗
39 摩西以此告以色列族、民大憂。
40夙興登山、曰我儕有罪、今欲往耶和華所許之地、
41摩西曰、奚違耶和華命、爾不得坦途。
42耶和華不佑爾、故勿往、恐為敵所害。
43亞馬力迦南人在爾前、爾必殲於其刃、既不從耶和華耶和華不佑爾。
44以色列人擅登山巔、惟摩西耶和華法匱、仍在營壘、
45居山之亞馬力迦南人、下而擊之、遂至曷馬