Aa
天主命雅各名適伯特利
1天主諭雅各曰、爾起、往伯特利居於彼、爾避爾兄以掃時、我顯現於爾、當在彼為我建祭臺、
2雅各命家人與從者云、當棄爾中所有異邦之神像、自潔更衣、
3我儕起、赴伯特利、我遭難時、天主允我禱、我行於路、天主祐我、今我欲在彼為天主建祭臺、
4遂以所有異邦之神像及其耳環付雅各雅各藏之於示劍橡樹下、
5遂啟行前往、天主使四周城邑之民咸懼、不追雅各子、
6雅各及從者、至迦南路斯、即伯特利
7雅各避其兄以掃時、天主於彼顯現、故雅各建祭臺於彼、名其地曰伊勒伯特利伊勒伯特利譯即在伯特利顯現之天主
底波拉
8時、利百加乳媼底波拉死、葬於伯特利橡樹下、乃名其樹曰亞倫巴古亞倫巴古譯即哭泣橡樹之義
天主於伯特利許福於雅各
9 雅各巴旦亞蘭歸後、天主復顯現、許之以福、
10天主諭之曰、爾素名稱雅各、今而後爾名不復稱雅各、乃稱以色列、遂稱其名為以色列
11天主又諭之曰、我乃全能之天主、使爾生育眾多、爾後裔必成一族、以至群族、列王皆由爾出、
12我所賜亞伯拉罕以撒之地、我將賜爾及爾後裔、
13天主由與言之所、離之上升、
14雅各在天主與言之所、立石為柱、灌奠其上、又沃以膏、
15雅各名天主與言之所、曰伯特利
便雅憫
16伯特利而徙、去以法他無幾、拉結臨產艱難、
17產難時、收生者曰、勿懼、爾又將得子、
18拉結氣將絕時、名其子曰便俄尼便俄尼譯即艱難生子之義而死、父名之曰便雅憫便雅憫譯即生於南方之義
拉結因產厄而卒
19 拉結死、葬於以法他道旁、以法他伯利恆
20雅各立碑於拉結墓、即拉結墓碑、迄今尚存、○
21以色列復徙、過伊德珥臺而張幕、
22以色列居彼地之時、流便烝父妾辟拉、後其父以色列聞之、
雅各諸子之名
23 雅各共有十二子、長子流便、又有西緬利未猶大以薩迦西布倫、為利亞之子、
24約瑟便雅憫、為拉結之子、
25拿弗他利、為拉結辟拉之子、
26迦得亞設、為利亞悉帕之子、是皆雅各巴旦亞蘭所生之子、
雅各希伯侖見父
27 雅各幔利見父以撒幔利亞巴邑、即希伯侖亞伯拉罕以撒曾旅於彼、
以撒之壽
28 以撒享壽一百八十歲、
以撒卒葬
29壽高年邁、氣絕而終、歸於列祖、其二子以掃雅各葬之、