Aa
上帝命雅各適伯特利
1上帝諭雅各曰、昔爾避兄以掃、我於伯特利顯現與爾、今起、往彼而居、築壇祭我。
2雅各命家人與從者云、外人之上帝、爾當棄之、更衣自潔。
3昔我遭難、上帝眷顧之、我行於途、上帝庇佑之、今當赴伯特利在彼築壇獻祭。
4遂以異邦上帝之像、及耳環以予雅各、藏之示劍橡下。
5遄征前往、上帝使四邑之民咸懼、故追雅各子者、迄無一人。○
6雅各與從者至迦南路斯是邑亦名伯特利
7雅各避兄以掃、上帝顯現、故在彼築壇、名其地曰伯特利
底破喇卒
8利百加底破喇死、葬於伯特利橡下、名其樹曰亞倫巴哭35:8 亞倫巴哭譯即哭橡
上帝允伯特利許福於雅福
9 雅各巴坦亞蘭歸、上帝復顯現、錫嘏曰、
10爾素名雅各、斯後不第稱此、可更名以色列、遂稱曰以色列
11又曰、我乃全能之上帝、使爾生育眾多、以成群族、列王皆由爾出。
12我所賜亞伯拉罕以撒之地、亦將錫爾、延及苗裔。
13上帝言竟、上升。
14雅各即於上帝與言之處、立石為柱、沃之以膏、奠之以酒。
15上帝與雅各語、雅各名其地曰伯特利。○
便雅憫生拉結因產厄而卒
16伯特利徙、去以法大無幾、拉結臨產艱危。
17難產之際、收生者曰、毋懼、爾又將得子。
18氣將絕時、拉結名其子曰便阿尼而死。父命名便雅憫
19拉結死、葬於以法大途側、後名伯利恆、即其地。
20雅各立柱於拉結之墓、至今猶存。○
記雅各諸子之名
21 以色列徙過以特臺而張幕。
22以色列居彼、聞流便烝其妾辟拉
23雅各有十二子、流便西面利未猶大以薩迦西布倫利亞所出。
24約瑟便雅憫拉結所出。
25納大利拉結辟拉所出。
26伽得亞設利亞悉帕所出、是皆雅各巴坦亞蘭所生。○
雅各至希伯倫見其父
27 雅各慢哩亞巴邑、見父以撒、昔亞巴希伯崙亞伯拉罕以撒曾旅於此。
記以撒之壽以撒卒葬
28 以撒享壽一百八十歲、
29壽高年邁、氣絕而終、以返其本、其子以掃雅各葬之。