Aa
雅各往伯特利築壇
1上帝諭雅各曰、昔爾避兄以掃時、我在伯特利顯見於爾、今起往彼而居、為我築壇、
2雅各命家人與從者曰、當除爾中異邦神像、潔己更衣、
3昔我遭難、上帝允我之祈、我行於途、上帝偕我、今當赴伯特利、為之築壇、
4遂以異邦神像、及耳環與之、雅各藏於近乎示劍之橡下、
5啟行而往、上帝使四周諸邑之民懼甚、無追雅各子者、
6雅各與從者、至迦南路斯、即伯特利
7雅各避兄以掃、上帝顯見、故在彼築壇、名其地曰伊勒伯特利
8時、利百加底波拉死、葬於伯特利橡下、名其樹曰亞倫巴古、○
9雅各巴旦亞蘭歸、上帝與之顯見、錫之以嘏、
10曰、爾名雅各、今而後不復稱此、當名以色列、遂名之曰以色列
11又曰、我乃全能之上帝、爾其蕃息昌熾、一族眾族由爾而生、多王由爾而出、
12我所賜亞伯拉罕 以撒之地、亦將錫爾、爰及苗裔、
13上帝言竟、離之上升、
14雅各即於上帝與言之處、立石為柱、奠之以酒、沃之以膏、
15名其處曰伯特利、○
拉結生子而死
16伯特利而徙、去以法他無幾、拉結臨產甚艱、
17難產之際、收生者曰、毋懼、爾又得子、
18拉結臨死、魂將逝時、名其子曰便俄尼而死、惟其父命名便雅憫
19拉結既卒、葬於以法他、即伯利恆之途側、
20雅各立碑於墓、至今猶稱拉結墓碑、
21以色列復徙、過以得臺而張幕、
22居彼時、流便烝父妾辟拉、事聞於以色列、○
23雅各有子十二、長子流便、及西緬利未猶大以薩迦西布倫、乃利亞所出、
24約瑟便雅憫、乃拉結所出、
25拿弗他利、乃拉結辟拉所出、
26迦得亞設、乃利亞悉帕所出、是皆雅各巴旦亞蘭所生者、
27雅各幔利基列亞巴、即希伯崙、見父以撒亞伯拉罕以撒曾旅於此、○
以撒考終
28 以撒享壽一百八十歲、
29壽高年邁、氣絕而終、歸於列祖、其子以掃 雅各葬之、