Aa
大闢遵上帝命率從人詣希伯崙猶大人於彼立之為王
1嗣後大闢耶和華曰、我可往猶大邑乎。耶和華曰、往哉。大闢曰、當往何邑。曰、希伯崙
2大闢遂往、偕其二妻、耶斯烈地之女亞希暖、與曾適拿八加密地之女亞庇該
3亦率僕從、與眾眷聚、俱至希伯崙邑鄉居焉。
4猶大人俱至、以膏沐大闢、立為其族之王。或告大闢曰、葬掃羅者、基列雅疋人。
大闢嘉基烈雅疋人優待掃羅並勉勵之
5 大闢遣使者至基列雅疋、告其人曰、汝厚待爾主掃羅、俾其得葬、願耶和華錫爾純嘏。
6加以恩寵、真實無妄、我亦欲報爾以恩。
7爾主掃羅既沒、猶大族沐我以膏、立我為王、當強爾志、無忝英武。
押尼耳立掃羅子益破設為王
8 掃羅軍長、尼耳子、押尼耳掃羅益破設馬哈念
9立之為王、轄基列亞書利耶斯烈以法蓮便雅憫、及以色列族眾。
10益破設年四十、始治以色列族、在位二年、然猶大族群從大闢
11大闢希伯崙為王、治理猶大族、歷七年有半。○
從押尼耳與約押者各十二人彼此相角相刺同時殞滅
12 掃羅益破設臣僕、偕尼耳押尼耳、離馬哈念、至基遍
13大闢臣僕、偕西魯雅約押、亦離其所、迎敵於基遍沼上、在彼對峙、一軍在沼左、一軍在沼右。
14押尼耳約押曰、任兩軍之少者戲、我將寓目焉。約押曰、可。
15益破設臣僕、便雅憫族十二人、與大闢臣僕十二人相角、
16各執首、以刃相刺、彼此殞沒、後人名其處曰、黑甲哈素林2:16黑甲哈素林譯即刃田即在基遍、其名猶存。
17於是繼以大戰、押尼耳以色列族、為大闢臣僕所敗。
約押弟亞撒黑見殺
18 西魯雅有三子、名約押亞庇篩亞撒黑亞撒黑足疾如麀。
19追襲押尼耳、不偏於左、不偏於右。
20押尼耳回顧、曰、爾為亞撒黑乎。曰、是也。
21曰盍偏於左、盍偏於右、可執少者一人、褫其戎服。亞撒黑仍追不舍。
22押尼耳曰、姑舍我、毋庸追、恐我擊爾、爾若仆地、我何面目、與爾兄相見。
23弗聽、仍追不舍。押尼耳曳戟刺之、洞其腹、從其後出、亞撒黑殞沒、眾至其所、乃止。
約押從押尼耳勸吹角罷戰
24 約押亞庇篩押尼耳、至基亞相對之亞馬山、道由基遍野、時日已入。
25便雅憫族從押尼耳、集為一隊、立於山岡。
26押尼耳約押曰、以刃擊人、何久不已、豈不知、及其終也、必有困苦。民追同儔、爾不止之、將至何時。
27約押曰、我指上帝以誓、如爾無角技之舉、則自朝迄今民不追其兄弟。
28約押吹角眾止、不追以色列族、不復戰鬥。
29押尼耳與其僕從、竟夕遄征、經平原濟約但、通畢倫馬哈念
亞撒黑葬
30 約押不追押尼耳而歸、核數其眾、知大闢臣僕喪十九人、及亞撒黑
31押尼耳所率便雅憫族、為大闢臣僕所殺者、三百六十人。
32約押與僕從、取亞撒黑尸、歸伯利恆、葬於父墓、竟夕遄征、黎明至希伯崙