Aa
生命河自寶座而流
1天使以生命水之河示我、其水明淨、澄澈如水晶、自天主及羔之寶座而出、
河左右植生命樹
2城衢之中、及河之左右、植有生命樹、結果十二種、每月結一種、每月結一種或作每月結其果其樹之葉、乃為醫治異邦人、
天主為邑中光輝
3 邑中不再有被詛者、天主及羔之寶座在彼、其僕必事之、
4僕必得見主面、主名亦書於僕之額、
5邑中無夜、不需燈光日光、蓋主天主自照之、其眾僕必為王至於世世、○
6天使語我曰、此言真實可信、聖先知之主天主、聖先知之主天主有原文抄本作諸先知之神之主天主遣其使者、以迅速將成之事、示其眾僕、
7我將速至、守此書之預言者福矣、○
天使不敢受拜
8此諸事為我約翰所見所聞者、既見聞之、遂俯伏於以此事示我之天使足前、欲拜之、
9彼語我曰、不可、我與爾及爾兄弟諸先知、並守此書之言者、同為僕、爾當崇拜天主、
10又語我曰、勿封此書之預言、蓋其日期伊邇、
11不義者仍不義、污穢者仍污穢、義者仍義、聖者仍聖、
12我必速至、賞罰在我、按各人所行而報之、
13我乃亞勒法、我乃阿梅迦、我乃始、我乃終、我乃首先者、我乃末後者、
14守其誡者、有原文抄本作凡洗滌己衣者乃為有福、彼等必得享生命樹之果、亦得由門中入邑、
15凡犬類、巫覡、行淫者、殺人者、拜偶像者、好誑言、並造誑言者、皆在邑外、○
16我耶穌遣我使者、以此諸事為諸教會告爾曹、我由大衛根所生者、我由大衛根所生者原文作我乃大衛之根大衛之苗裔、乃明耀之晨星、
17聖神與新婦皆曰、來、聞之者亦當曰來、凡渴者當來、凡欲之者、可以不費貲而取生命之水、○
天主之言毫不可增減
18我警戒凡聞此書預言之人、此預言如有加增之者、天主必以此書所錄諸災、加於其身、
19此書之預言、如有刪除之者、天主必由生命册、刪除其名、不許其居於聖城、使之不得享此書所錄之福、○
20證此事者曰、我誠然速至、阿們、主耶穌歟、切願爾至、○
21願我主耶穌基督之恩、偕爾眾、阿們、