Aa
生命河自寶座而流河旁有生命樹
1天使以生命之河示我、其水澄潔如水晶、自上帝及羔位出、
2河左右植生命之樹、樹外有衢、結果之時十有二、月結其果、葉可入藥、醫異邦人、
3邑無詛咒、上帝及羔位在焉、僕眾事之、
4僕得覲主、錄主名於顙、
上帝為城內光輝
5邑中不夜、不藉日光、毋庸燭照、主上帝自能焜耀之、其僕秉權、永世靡暨、
6又曰、此言真實無偽、聖先知之主上帝、已遣天使、以事應伊邇、告其僕眾、
7我必速至、守此書預言者必蒙綏祉、
天使不敢受拜
8此事惟我約翰見聞、既見聞之、前俯伏拜示我之天使、
9彼止之曰、不可、爾惟拜上帝、爾我與先知兄弟、及共守此書者、無非同僚、
10又曰、時日將至、書中預言勿秘、
11不義者終不義、污衊者終污衊、義者終於義、聖者終於聖、
12賞罰在我、我必速至、視人行為而報之、
13始末初終者、我也、
14守誡者、福必及之、可得生命、樹果入於邑門、
15凡梟獍、巫覡、淫亂、兇暴、拜偶像、好誑言者、出之邑外、
16耶穌曰、我遣天使、以此事告諸會眾、我乃大闢苗裔、為其萌芽、燦耀之明星、
17聖神與新婦語人曰、來、聞其聲者、亦當語人曰、來、渴者來此、欲得生命之水、固易易也、
上帝之言毫不可增減
18吾語汝、凡聞此書預言、而增益之者、上帝必以此書所錄之災、加乎其身、
19如以此書預言而删削之者、上帝亦必刪削其名、使不載於生命册、擯之聖邑外、書中所錄之福、不得享、
20語汝者曰、我實速至、約翰曰、主耶穌歟、願爾速至、
21又語眾徒曰、願主耶穌基督恩祐爾、