Aa
生命河自寶座而流河旁有生命樹
1使者又以城衢中維生水之河示我、其水光明如晶、自上帝及羔之座而出、
2河之左右、有維生之樹、其果十有二種、月結其實、其葉以醫列邦、
3咒詛不復有、上帝及羔之座在焉、其僕將事之、
4且覲主面、主名亦在其額、
上帝為城內光輝
5不復有夜、無需燈光日光、蓋主上帝光耀之、且彼眾秉權、以至世世、○
6又謂我曰、此言信且真也、主即感諸先知之上帝、遣其使者、以必速成之事示其諸僕、
7我必速至、守此書之預言者福矣、○
天使不敢受拜
8於此事聞且見者、我約翰也、既聞見之、遂伏拜示我此事之使者前、
9彼謂我曰、毋以為也、我與爾及爾諸兄弟即先知、並守此書之言者同為僕、爾當拜上帝也、○
10又曰、勿緘此書之預言、蓋時近矣、
11不義者仍為不義、污穢者仍為污穢、義者仍為義、聖者仍為聖、
12我必速至、攜其值、各依其工而報之、
13我為始與終、先與後、本與末、
14滌其袍者福矣、俾得權於維生之樹、由諸門而入邑、
15其外則有犬類、巫術、淫亂、兇殺、拜像、及好誑而行之者、○
16耶穌已遣我使、為諸會以此事證於爾曹、我乃大衛之根株苗裔、及光明之晨星、○
17聖神與新婦皆曰來、聞者亦當曰來、渴者當來、願之者可不費而得維生之水、○
上帝之言不可增減
18我語凡聞此書之預言者、或加增之、上帝將以此書所錄之災加諸彼、
19或删減之、上帝必由此書所錄維生之樹及聖邑而擯棄之、○
20證此書者曰、然、我速至、阿們、主耶穌其至哉、
21願主耶穌之恩、偕諸聖徒、阿們、