Aa
詩人勸蒙上帝拯救者頌讚上帝觀察上帝諸般眷佑世人使行路若得至安樂之所
1 耶和華無不善、恆懷惻隱、宜稱揚之兮、
2凡蒙其恩、得其拯救、脫於仇敵者、宜頌美之兮、
3主召斯民、來從異邦、自西自東、自南自北、咸相集兮、
4維彼曠野、人蹤罕至、於時迷途、四無城郭、可以棲息兮、
5載饑載渴、其魂喪失兮、
6患難之時、呼籲耶和華、蒙其援手兮、
7導之行於坦途、使得城垣、可以托足兮。
8耶和華無不善、著其經綸、普救人民、願人讚美之兮、
9主使渴者飲、饑者食、飫以嘉物兮、
使見囚者得釋放
10-11斯人也、違逆至高之上帝、厭棄其道、故居幽暗陰翳之地、陷以患難、縶以鐵索兮、
12無人援手、心甚窘迫、
13呼籲耶和華、蒙厥拯救兮、
14脫之於患難陰翳之地、斷其縶維兮、
15耶和華無不善、著厥經綸、普救民人、願人讚美之兮。
16主毀銅門、斷鐵楗兮、
保患病者得痊愈
17愚人犯罪、而罹禍患兮、
18厭棄食物、將就死地兮、
19患難之時、呼籲耶和華、蒙厥拯救兮、
20主頒厥詔、醫痊其疾、脫於危亡兮、
21耶和華無不善、著厥經綸、昔救民人、願人讚美之兮、
22獻祭以酬恩、揄揚而欣喜兮。
保泛海者得至所欲往之地
23世人駕舟、航海為業兮、
24在彼深淵、得窺耶和華之經綸兮、
25主降厥命、狂風驟起、波騰浪湧兮、
26維彼舟子、倏而隨之起、有若升於穹蒼、倏而隨之下、有若墮於海底兮、因其危險、厥魂喪失兮、
27搖撼不定、譬彼醉人、無所施其技兮、
28患難之時、呼籲耶和華、蒙厥拯救兮、
29主使風恬浪靜、
30人得平息、欣喜不勝、蒙主護佑、得至泊所、如其所願兮、
31耶和華無不善、著厥經綸、普救民人、願人讚美之兮、
32凡民和會長老聚集之所、當揄揚上帝兮、
上帝治理世事依人所行皆為公義
33-34主因人民蹈於愆尤、使水區為沙漠、江河為槁壤、膏腴之土、成斥鹵之地兮、
35主復使野有泉源、陸有水澤、
36俾饑者居之、在彼人建城垣、
37耕耘田畝、栽植葡萄、得其土產兮、
顯己之德能凡事調度合宜
38主錫純嘏、俾生齒繁衍、六畜眾多兮。
39復降眚災、加以禍患、俾民數衰少、民心悚懼兮、
40民牧則黜其位、流亡於野、在人跡不至之所兮、
41貧乏者流、罹於患難、主拯救之、俾其子孫昌熾、譬彼群羊兮、
42義人見此、欣然以喜、作惡者無以措詞兮。
具智慧者悉宜深究斯理
43凡百庶民、智慧是具、深窺斯理、必知耶和華之仁慈兮。