Aa
詩人勸蒙主拯救者讚主使行路者得至安樂之所
1爾曹當稱頌主、因主至善、主之恩惠、永遠常存、
2蒙主救贖者、當如是言、緣主救贖之、脫於敵人之手、
3使之自東自西、自南自北、從異邦而旋歸、
4彼在曠野荒墟、迷失路途、不遇人居之城邑、
5又饑又渴、心甚疲憊、
6在急難時哀求主、主乃救之脫於禍患、
7引之行平坦之道、至有人居之城邑、
8如此之人、當稱頌主之恩惠、將主之奇事、傳述於人、
9因主使渴者滿飲、使饑者飽飫美物、
使被囚者得釋放
10有人坐於幽暗死陰中、被鐵索所拘而受艱苦、
11緣悖逆天主之言、藐視至上主之旨、
12主降災禍、制伏其心、使之顛仆、無人扶持、
13在急難之時哀求主、主乃救之脫於禍患、
使患病者得痊愈
14從幽暗死陰中救之使出、折斷拘之之縲絏、
15如此之人、當稱頌主之恩惠、將主之奇跡傳述於人、
16因主擊破銅門、折斷鐵楗、
17愚人妄行作孽、便受苦楚、
18厭棄諸般食物、患病將近死門、
19在急難時哀求主、主乃救之脫於禍患、
20主發命、醫愈之、使之免入墳墓、
21如此之人、當稱頌主之恩惠、將主之奇事、傳述於人、
22以感謝祭獻於主、歌詩宣揚主之經綸、
使泛海者得至所欲往之地
23乘舟航海、在大水中經營事業者、
24彼見主之作為、在深淵中見主之奇事、
25主一發命、狂風陡起、海中波浪、翻飛奔騰、
26彼在船忽上高空、忽下水底、際此危險、膽喪魂消、
27東傾西欹、猶如醉酒、縱有技巧、無處可施、
28在急難時、哀求主、主乃救之脫於禍患、
29靖息狂風、平定波浪、
30風恬浪靜、彼皆歡欣、蒙主引導至所欲到之海口、
31如此之人、當稱頌主之恩惠、將主之奇事、傳述於人、
32在民之會中、讚美主為至上、在長老列坐之處頌揚主、
主治理世事依人所行皆為公義彰顯己之德能凡事調度合宜
33主使江河之地、變為沙漠、泉源之處、變為旱地、
34主因居民之罪惡、使膏腴之地、變為鹵地、
35又使沙漠有水澤、使旱地出泉源、
36使饑餓之人居於其間、建立可居之城邑、
37耕種田地、栽植葡萄園、得享果實、得享五榖、
38主降之福祉、使之人丁甚多、牲畜繁盛、
39民因遭暴虐患難而愁苦、遂至滅少卑微、
40主乃使君王極被藐視、在無路之曠野、流徙飄蕩、
41救援貧窮人、脫離苦境、使其子孫如羊群蕃衍、
42正直者見之歡喜、一切作惡者、不敢啟口、
具智慧者悉宜深究斯理
43凡有智慧者、當默想此事、思念今天主之恩慈、