Aa
耶穌接待罪人法利賽人議之耶穌以亡羊為喻
1眾稅吏與罪人、就聽耶穌
2法利賽人與士子、咸訾議曰、彼納罪人而共食焉、
3耶穌設喻語之曰、
4爾中孰有百羊而亡其一、不姑舍九十九羊於野、往覓其亡者、以至於獲乎、
5獲之則喜、負於肩、
6歸而集其友鄰、謂之曰、與我同樂、我之亡羊已獲矣、
7我語汝、罪人有一改悔者、則在天為之樂亦然、較為九十九義人、無須改悔者尤甚也、
以失錢為喻
8或婦有銀錢十、而亡其一、豈不燃燈掃室、勤而覓之、至於獲乎、
9獲之、則集其友鄰、曰、與我同樂、我所亡之錢已獲矣、
10我語汝、罪人有一改悔者、在上帝使者前、為之喜亦然、○
以敗子為喻
11又曰、或有二子、
12其季子謂父曰、父歟、以當歸我之業予我、父遂以產分之、
13未幾、季子盡挾所有遠遊異地、在彼放恣、浪費其業、
14盡耗一切、適其地大饑、始形困乏、
15遂投其地一民、遣之於田牧豕、
16欲以豕所食之豆莢充腹、而無人予之、
17既而悟曰、我父若許傭人、其糧有餘、我乃於此飢而死耶、
18我將起而歸父、謂之曰、父歟、我獲罪於天及爾、
19今而後、不堪稱為爾子矣、視我如傭人之一、可也、
20遂起而歸父、相去尚遠、父見而憫之、趨抱其頸而吻接之、
21子曰、父歟、我獲罪於天及爾、今而後、不堪稱為爾子矣、
22父語諸僕曰、速取至美之袍衣之、施環於其指、納履於其足、
23且牽肥犢宰之、我儕食而樂焉、
24蓋我此子、死而復生、亡而復得者也、眾遂樂焉、
25適長子自田歸、將及室、聞樂舞、
26呼一僕、問其故、
27對曰、爾弟歸、爾父宰肥犢、為其無恙而復得之也、
28長子怒、不肯入、父出勸之、
29長子謂父曰、我事爾多年、從無違命、而爾未嘗賜我一羔、俾我與友同樂、
30惟爾此子、狎妓盡耗爾產、彼至、乃為之宰肥犢也、
31父曰、子乎、爾常偕我、我所有者、
32皆為爾有、惟爾弟死而復生、亡而復得、我儕喜樂宜也、