Aa
贖愆祭例
1贖愆祭之例如是、此祭為至聖、
2在宰火焚祭牲之處、宰贖愆祭牲、灑血於祭臺四周、
3獻所有之脂、即尾與蓋臟之脂、
4又當取二內腎及其上之脂、在其脇旁者、並與腎相近之肝片、
5祭司悉焚于祭臺、為獻於主之火祭、是為贖愆祭、
6此祭牲之肉為至聖、惟祭司之男子可食、當食於聖所、
7祭牲之肉、必歸於獻祭之祭司、贖罪祭與贖愆祭、其例維一、
8祭司為人獻火焚祭、祭牲之皮、必歸於獻祭之祭司、
9凡素祭、無論爐炊釜熬鏊烙者、悉歸於獻祭之祭司、
10凡素祭、或和油或乾者、歸於亞倫一切子孫、悉以均分、○
平安祭例
11所獻於主平安祭之例如是、
12若為感謝獻祭、則偕感謝祭牲、同獻和油之無酵餅、抹油之無酵薄餅、油貫之細麵、及和油之餅、
或感恩而獻
13又用有酵之餅、與感謝平安祭牲同獻為祭、
14由所獻之各物中取其一、舉而獻於主、歸於灑平安祭牲血之祭司、
15因感謝所獻之平安祭牲、其肉必食於獻祭之日、毋留於明日、
或償願而獻或樂意而獻
16若所獻之祭為償願、或樂意而獻、則食於獻祭之日、所餘者明日亦可食、
17祭肉若留至三日、必焚之以火、
18平安祭之肉、留至三日而人食之、則祭不見納、所獻者不足為祭、乃為可憎者、食之則自取罪戾、
19是肉若為不潔之物所污、則不可食、焚之以火、凡潔者俱可食此肉、
20平安祭乃獻於主、人蒙不潔而食其肉、必滅絕於民中、
21若人捫污穢、或他人之不潔、或不潔之畜、或不潔可憎之蟲蟲或作物而食獻於主祭牲之肉、必滅絕於民中、○
禁食牛羊脂
22主諭摩西曰、
23爾告以色列人云、凡牛脂、綿羊脂、山羊脂、皆不可食、
24凡畜自斃、或被野獸噬斃、其脂可供他用、惟毋食之、
25凡可獻於主為火祭之牲畜、食其脂者、必滅絕於民中、
禁食血
26在爾所居之處、無論鳥血獸血、皆不可食、
獻平安祭祭司當得之分
27凡食血者、必滅絕於民中、○
28主諭摩西曰、
29爾告以色列人曰、凡獻平安祭於主者、必由其所獻平安祭牲、取數品特獻於主、
30當親手奉獻主之火祭、即脂與胸、胸須搖於主前、
31祭司焚脂於祭臺、惟胸歸於亞倫及其子孫、
32又由平安祭牲取右腿、舉之歸於祭司、
33亞倫子孫中、凡獻平安祭牲之血與脂者、必得其右腿為分、
34以色列人所獻平安祭之牲、我取所搖之胸、所舉之腿、賜於祭司亞倫及其子孫、永為定例、
35此乃受膏之亞倫及其子孫、於獻主之火祭中、應得之分、彼等近前被立為祭司奉事主、其時定此為例、
36彼等受膏時、主命以色列人以此供給之、為歷代永定之例、
37以上乃火焚祭、素祭、贖罪祭、贖愆祭、立亞倫與諸子為祭司而獻之祭、及平安祭之例、
38為主在西乃山所諭摩西者、即主在西乃野命以色列人、獻祭於主之日所命者也、