Aa
唯精唯一 篤實踐履
1天主及吾主耶穌基督之僕雅各伯、致書於僑居外邦之十二支派曰:願爾康樂。
2我兄弟如陷於殷憂多難之中、則當引以為樂。
3須知橫逆之來、能磨練爾之信德、使爾堅忍不拔,
4而堅忍不拔、乃所以玉汝於成、而躋爾於純全無缺之地也。
5若爾中有人智慧不足、則當求之天主、終必如願以償;蓋天主賜人至厚、博愛慈祥、而不事呵叱也。
6然務必求之以信、莫存絲毫狐疑。狐疑之人、如海上波濤、因風而起、隨風而轉、漫無定止;
7若是之人、莫望有所受於主也。
8懷二心者、其立身處世,難乎其有恆矣。
9兄弟之中,貧賤者應以高尚自慶,
10富貴者應以謙恭為樂。蓋世之榮華、猶如草花、不久即謝;1:10 先知意灑雅書第四十章第六節至第八節。
11烈日以曝之、毒熱以薰之、而草槁矣、而花落矣、而其美亡矣。富貴之終歸衰落亦復如是。1:11 「富貴之終歸衰落、亦復如是」原文直譯則如獻縣新經全集所云『富貴者在自己所行的道上、將來歸於衰殘、也就是這樣。』
12身處逆境而能堅忍自守者乃為有福之人。蓋經試練而不渝者;必獲生命之冠、此固天主所許於其孝愛之子也。
13如有人為誘惑所苦、勿曰為天主所誘;夫天主純善、不能被誘於惡、詎能誘人於惡?
14人之見誘、皆受其自身情欲之煽惑勾引;
15情慾孕而罪孽生、罪孽長成、死亡隨之。
16故我親愛之兄弟,幸勿自誤。
17一切美德嘉惠、莫不來自天上、降自光明之父。惟父恆常不變、永無晦蝕。1:17 「惟父恆常不變、永無晦蝕。」呂譯新約作『在祂並沒有變動或轉動底射影。』Westminster Version, 近與呂譯。其他譯本、則多與此譯本同。
18惟父憑其自由聖意、以真實無妄之道、予吾人以再造、俾充先薦之果、而與萬物更始;
19此固我親愛兄弟之所知也。
人人應敏於聽、而訥於言。慎毋動怒、
20人之忿怒、非所以成全天主之正義也。
21是故爾宜滌瑕盪穢、徹私去蔽、以謙誠溫和之意、領受其所植於爾心田之聖道。惟斯道能全爾靈。
22然道貴實踐、聞而不行、自欺而已。
23若是之人、猶如以鑑自照、
24暫見其容、而轉身即自忘其形容之彷彿。
25若能以自由之妙法為鑑、凝神諦觀、念茲在茲、不惟聞道、且復實事求是、身體而力行之;則此人所行、必蒙見祐、無往而不樂矣。
26若有人自以為虔誠、而不能自制其舌、是為欺心之人、其虔誠偽也。
27自天主聖父視之、純潔無瑕之虔誠、亦曰矜孤恤寡、濟弱扶傾、與夫守身如玉、涅而不緇而已矣。